U

Knowledge

News

Practice areas

People

Events

About us

Careers

24.02.2022 | Employment law

Written by

Christian K. Clasen
Managing Partner

Søger nye udfordringer

Det var ikke berettiget at bortvise en medarbejder for et LinkedIn-opslag, hvor han søgte nye jobmuligheder, men en opsigelse havde været saglig.

Loyalitetspligten i ansættelsesforholdet indebærer bl.a., at medarbejderen ikke må foretage sig handlinger, der kan skade virksomhedens indtjening eller omdømme. I denne sag skulle den faglige voldgift tage stilling til, om en medarbejders LinkedIn-opslag med avertering efter nye karrieremuligheder udgjorde et tilstrækkeligt brud på loyalitetspligten til at berettige en bortvisning.

Sagen handlede om en assurandør i et forsikringsselskab, der postede et opslag på LinkedIn, hvor han efterspurgte nye jobmuligheder, herunder hvad han lagde vægt på ved en mulig stilling. Samme dag blev assurandøren indkaldt til et møde, hvor han blev bortvist med begrundelsen, at hans opslag var groft illoyalt.

Arbejdsgiveren lagde vægt på, at kunder, samarbejdspartnere m.fl. havde orienteret arbejdsgiveren om opslaget og opfattet det som en indirekte kritik af virksomheden.

Assurandørens faglige organisation indbragte bortvisningen for en faglig voldgift og gjorde gældende, at bortvisningen var uproportional, bl.a. fordi opslaget ikke indeholdt kritiske udtalelser om arbejdsgiveren. Arbejdsgiveren gjorde gældende, at der var tale om en grov misligholdelse, da opslaget var egnet til at skade virksomheden, idet det bl.a. nåede ud til en række personer inden for forsikringsbranchen.

Bortvisning uberettiget, men afskedigelse saglig
Opmanden opsummerede sagens argumenter og lagde på den ene side vægt på, at opslaget var nået ud til en stor kreds, herunder kunder i virksomheden. Efter bevisførelsen lagde opmanden også til grund, at forsikringskunder lægger stor vægt på den personlige kontakt, hvorfor arbejdsgiveren vurderede, at assurandøren som følge af opslaget ikke længere kunne udføre sit arbejde.

På den anden side blev arbejdsgiveren ikke nævnt i opslaget, og indholdet kunne heller ikke anses for at indeholde negativ omtale af arbejdsgiveren eller arbejdsforholdene.

Samlet set udgjorde opslaget ikke en så væsentlig misligholdelse, at en bortvisning var berettiget. Derimod ville en opsigelse være saglig, særligt henset til at arbejdsgiveren ikke mente at kunne udnytte assurandørens arbejdskraft efter opslaget.

Arbejdsgiveren skulle derfor betale løn mv. i opsigelsesperioden.

Norrbom Vinding bemærker

  • at afgørelsen illustrerer, at medarbejderes ageren udadtil, herunder i forbindelse med jobsøgning, skal ske under hensyntagen til arbejdsgiveren, særligt hvis medarbejderen er virksomhedens bindeled til kunder og samarbejdspartnere.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.