U

Knowledge

News

Practice areas

People

Events

About us

Careers

08.10.2020 | Employment law

Written by

Rikke Falk Dambo
Partner

Regeringens lovprogram for 2020/2021

Regeringen er igen trukket i arbejdstøjet og har nu – efter et coronapræget forår – offentliggjort lovprogrammet for folketingsåret 2020/2021.

Nedenfor har vi samlet og udpluk af de lovforslag fra lovprogrammet, som har særlig relevans for det arbejds- og ansættelsesretlige område. Vi følger lovforslagenes behandling i Folketinget og vender tilbage med opdatering, når der er nyt.

Ændring af barselsloven og lov om sygedagpenge
Som en opfølgning på den politiske aftale om udvidet ret til sorgorlov vil regeringen fremsætte og lovforslag, som har til formål at forbedre vilkårene for ret til fravær for forældre, der mister deres barn. Forslaget indebærer, at sorgorloven skal udvides til at omfatte alle forældre, der mister et barn inden dets fyldte 18. år, og at fraværsperioden forlænges fra 14 til 26 uger efter barnets død.

Nye regler til anmeldelse af arbejdsulykker
Lovforslaget har til formål at sikre blot enkle regler på arbejdsskadeområdet. Forslaget vil gøre med, at der i dag er forskellige regler for anmeldelse af samme ulykker.

Ændring af lov om udstationering af lønmodtagere mv.
Regeringen vil fremsætte og lovforslag til implementering af det reviderede udstationeringsdirektiv. Forslaget, der har været i høring, har til formål at forbedre forholdene for udstationerede lønmodtagere i Danmark, og det indeholder en række ændringer til udstationeringsloven, bl.a. en ny bestemmelse om længerevarende udstationering. Bestemmelsen indebærer, at hvis varigheden af ​​en udstationering overstiger 12 måneder, skal medarbejderne omfatte danske ansættelsesretlige regler – uanset lovvalg. Der gælder dog visse undtagelser hertil, bl.a. relateret til konkurrenceklausuler og erhvervstilknyttede tillægspensioner. Perioden kan udvides til 18 måneder, hvis den udstationerede arbejdsgiverafsender og meddelelse til Registret for Udenlandske Tjenesteydere.

Regeringen lægger op til, at loven skal træde i kraft 1. januar 2021. Dog er det værd at bemærke, at det af forslaget, der blev sendt i høring, fremgår, at udstationeringsperioder fra 30. juli 2020 som udgangspunkt vil indgå i opgørelsen af den samlede udstationeringsperiode.

Sikring af inddrivelse af fagretlig bod i udlandet
Formålet med dette lovforslag er at øge mulighederne for, at Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede kan inddrive fagretlig bod i udlandet. Det bemærkes, ved lovforslaget gennemfører fælles anbefalinger fra FH og DA og følger på OK20-resultatet på det private arbejdsmarked fra april 2020.

Forhøjelse af folkepensionsalderen
Danskernes levealder stiger. Og for at sikre flere aktive år på arbejdsmarkedet, vil regeringen fremsætte forslag om forhøjelse af folkepensionsalderen til 69 år med virkning fra 2035.

Ret til tidlig pension for særlige grupper
Lovforslaget har til formål at indføre en ny ret til tidlig tilbagetrækning/pension for visse personer med lang anciennitet på arbejdsmarkedet.

Arbejdsmiljørepræsentanters beskyttelse
Regeringen ønsker med dette lovforslag at indføre regler til forbedret beskyttelse af arbejdsmiljørepræsentanter mod afskedigelse og anden forringelse af deres forhold – på samme måde som tillidsmænd – også i de situationer, hvor der ikke er en overenskomst.

Fuld erstatning i forbindelse med vold på arbejdspladsen
Regeringen vil fremsætte et lovforslag, der har til formål at lette adgangen til fuld erstatning for ansatte, der har været udsat for vold og trusler på arbejdet.

Lov om beskyttelse af whistleblowere
I 2019 blev EU-direktivet om whistleblowere endeligt vedtaget. Regeringen vil fremsætte et lovforslag, der har til formål at implementere direktivet om beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af EU-retten.

Styrket beskyttelse af LGBTI‐personer mod forskelsbehandling
Formålet med lovforslaget er at styrke beskyttelsen af LGBTI-personer mod forskelsbehandling, hadforbrydelser og hadefulde ytringer. Forslaget indebærer bl.a., at der inden for arbejdsmarkedet indsættes et eksplicit forbud mod forskelsbehandling og chikane på grund af kønsidentitet, kønsudtryk og kønskarakteristika. Det foreslås, at der gives klageadgang til Ligebehandlingsnævnet, og at Institut for Menneskerettigheder får mandat til at rejse sager på området.

Ændring af udlændingeloven
Regeringen vil fremlægge et lovforslag, som har til formål at sikre, at alle udlændinge får samme ret til at udføre ulønnet frivilligt arbejde. Dette gælder udlændinge, der allerede har ret til ophold i Danmark.

Justering af medarbejderaktieordningen for nye, mindre virksomheder
Formålet med lovforslaget er bl.a. at justere medarbejderaktieordningen for nye, mindre virksomheder.

Hele regeringens lovprogram kan læse here.

Norrbom Vinding bemærker

  • at der med Højesterets dom nu er taget endelig stilling til spørgsmålet om, hvordan provision i forbindelse med en provisionslønnet medarbejders hjemsendelse under lønkompensationsordningen, der var i kraft i årene 2020-2022, skulle opgøres.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.