U

Knowledge

News

Practice areas

People

Events

About us

Careers

26.11.2021 | Employment law

Written by

Yvonne Frederiksen
Partner LLM

Pligt til test

Medarbejdere er forpligtet til at efterkomme arbejdsgivers krav om at lade sig teste for COVID-19 og fremvise testresultatet, hvis kravet er sagligt begrundet.

Det følger af den tidligere lov om arbejdsgivers adgang til at pålægge lønmodtagere at blive testet for covid-19 mv. og nu genindførelsen af testlovgivningen, at arbejdsgiver kan stille krav om, at medarbejdere lader sig teste for COVID 19 og oplyse arbejdsgiver om resultatet af testen. Det forudsætter, at arbejdsgivers krav er sagligt begrundet i hensynet til at begrænse spredningen af smitte med COVID 19, arbejdsmiljø eller væsentlige driftsmæssige forhold på arbejdspladsen mv. Nægter medarbejdere at lade sig teste, kan det få betydning for den fremtidige ansættelse. I denne sag skulle Afskedigelsesnævnet tage stilling til, om en arbejdsgiver var berettiget til at bortvise en medarbejder, der nægtede at lade sig teste.

Sagen omhandlede en medarbejder, der nægtede at efterkomme arbejdsgiverens krav om at lade sig teste ugentligt for COVID 19. Testkravet var indført for alle medarbejdere, der fysisk mødte på arbejdspladsen med henblik at begrænse smitten. Medarbejderen oplyste, at han ikke ønskede at lade sig teste som følge af personlige overbevisninger, og arbejdsgiver bortviste på denne baggrund medarbejderen. Medarbejderen var forinden både mundtligt og skriftligt blevet gjort bekendt med, at konsekvensen ville være opsigelse eller bortvisning, hvis medarbejderen ikke efterkom pålægget.

Arbejdsgivers sanktion var berettiget
Afskedigelsesnævnet fastslog, at der var en saglig begrundelse for arbejdsgiverens krav om, at medarbejderen skulle lade sig teste for COVID 19 og efterfølgende fremvise testresultatet til arbejdsgiveren.

Det var endvidere Afskedigelsesnævnets opfattelse, at medarbejderen ved sin klare og tydelige nægtelse af at efterkomme arbejdsgiverens krav om test groft havde tilsidesat sine forpligtelser i ansættelsesforholdet.

Nævnet bemærkede i denne forbindelse, at medarbejderen skriftligt var blevet gjort bekendt med, at det ville få konsekvenser for ansættelsen ikke at efterkomme kravet, og at medarbejderen i samme forbindelse var orienteret om de mulige sanktioner, hvis medarbejderen fortsat nægtede at lade sig teste. Arbejdsgiveren havde ikke i forbindelse med fremsættelsen af kravet været forpligtet til på forhånd præcist at angive valget af sanktion – opsigelse eller bortvisning – ved en fortsat nægtelse. Bortvisningen af medarbejderen var derfor berettiget.

Norrbom Vinding bemærker

  • at en nægtelse af at efterkomme saglige krav fra arbejdsgiver kan begrunde en bortvisning af medarbejderen
  • at arbejdsgiver er berettiget til at angive, at flere sanktioner ved medarbejderens eventuelle misligholdelse kan blive bragt i anvendelse, og arbejdsgivers endelige beslutning af sanktionsvalg træffes, hvis misligholdelsen indtræder.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.