U

Knowledge

News

Practice areas

People

Events

About us

Careers

12.05.2022 | Employment law

Written by

Rasmus Linding
Partner

Ordinær løn trods ekstraordinære omstændigheder – også i Højesteret

Højesteret har nu stadfæstet Vestre Landsrets dom, som fastslog, at en provisionslønnet tandplejer, der under coronapandemien blev hjemsendt under lønkompensationsordningen, havde ret til løn beregnet ud fra gennemsnittet i perioden forud for hjemsendelsen.

Under coronapandemien var der flere gange adgang for arbejdsgivere til at hjemsende medarbejdere med fuld løn uden arbejde og til gengæld modtage lønkompensation på maksimalt 30.000 kr. pr. fuldtidsansat medarbejder pr. måned. I denne sag skulle Højesteret tage stilling til, hvordan en fuldt ud provisionslønnet tandplejers løn skulle beregnes under en sådan hjemsendelse. Vi har tidligere skrevet en nyhed om Vestre Landsrets dom i sagen, der kan læses here.

Tandplejeren var ansat 30 timer om ugen og tjente 30 % af sin egen månedlige omsætning. Tandplejeren var på orlov, da hun i april og maj 2020 blev hjemsendt under lønkompensationsordningen. Da der ikke blev indgået en aftale om, hvilken løn medarbejderen havde ret til under hjemsendelsen, udbetalte tandlægeklinikken 30.000 kr. i løn om måneden ligesom til de øvrige provisionslønnede medarbejdere, som der derimod var indgået aftaler om lønnen under hjemsendelsen med.

Tandplejeren og hendes faglige organisation mente, at hendes løn under hjemsendelsen skulle opgøres på baggrund af den gennemsnitlige løn i perioden forud for hjemsendelsen (i perioden før hun gik på orlov).

Tandlægeklinikken og arbejdsgiverorganisationen anførte heroverfor, at udgangspunktet for beregning af provisionslønnedes provision under sygdom, barsel eller fritstilling efter dansk ret er, at provisionen opgøres som den provision, medarbejderen ville have tjent, hvis medarbejderen ikke havde været fraværende. Idet tandplejeren ville have tjent 0 kr. i provision i den periode, hun var hjemsendt, fordi der ikke var arbejde til hende i klinikken på grund af nedlukningen, anførte tandlægeklinikken, at tandplejeren ikke havde ret til provision, idet hun dog havde ret til minimallønnen efter den gældende overenskomst.

Provision skulle beregnes på baggrund af gennemsnittet forud for hjemsendelsen
Vestre Landsret udtalte, at medarbejderen efter lønkompensationsloven havde ret til sin fulde løn under hjemsendelsen, og bemærkede bl.a., at loven må fortolkes således, at medarbejdere, der blev hjemsendt under lønkompensationsordningen, havde krav på den løn, som de kunne have tjent ”… såfremt der ikke forelå de ekstraordinære forhold, som førte til hjemsendelsen” – og altså ikke den løn, de ville have tjent i den konkrete situation med de ekstraordinære forhold, hvis de ikke var blevet hjemsendt.

Ud fra sagens konkrete omstændigheder, herunder tandlægeerhvervets nedlukning og den manglende aftale om lønnens størrelse under hjemsendelsen, havde tandplejeren ret til løn under hjemsendelsen beregnet på baggrund af den gennemsnitlige indtjening i perioden forud for hjemsendelsen (og før orloven). Tandplejeren fik således medhold.

Højesteret stadfæstede dommen
For Højesteret gjorde tandlægeklinikken og arbejdsgiverorganisationen supplerende gældende, at hvis tandplejerens provision skulle beregnes på baggrund af indtjening i tidligere perioder, ville det stille tandplejeren beder end de medarbejdere, som ikke blev hjemsendt, der tjente mindre provision pga. nedlukningen i denne periode. Derudover ville det indebære en efterfølgende overkompensation, idet tandplejeren, da tandlægeerhvervet genåbnede, indtjente en højere provisionsløn end den gennemsnitlige indtjening forud for hjemsendelsen, fordi der var oparbejdet en pukkel af patienter, som skulle afvikles.

Højesteret stadfæstede imidlertid Vestre Landsrets dom og fandt således også, at medarbejderens løn under hjemsendelsen skulle beregnes baseret på gennemsnittet fra perioden forud for hjemsendelsen (og før orloven).

Højesteret henviste til landsrettens præmisser samt til lønkompensationsbekendtgørelsen, hvoraf det fremgik, at det var en forudsætning for arbejdsgiveres ret til at modtage lønkompensation, at de hjemsendte medarbejdere oppebar deres fulde hidtidige løn i hjemsendelsesperioden, og at lønkompensation som udgangspunkt blev beregnet på baggrund af den ansattes gennemsnitlige løn.

Norrbom Vinding bemærker

  • at der med Højesterets dom nu er taget endelig stilling til spørgsmålet om, hvordan provision i forbindelse med en provisionslønnet medarbejders hjemsendelse under lønkompensationsordningen, der var i kraft i årene 2020-2022, skulle opgøres.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.