U

Knowledge

News

Practice areas

People

Events

About us

Careers

04.11.2021 | Employment law

Written by

Sara Baldus
Senior Associate

Hyre og fyre på samme tid?

Det var sagligt at afskedige fem journalister begrundet i stillingsnedlæggelser, selvom der samtidig blev opslået ledige journaliststillinger andre steder i koncernen.

En arbejdsgiver har ret til at vælge den bedst kvalificerede medarbejder, når ledige stillinger skal besættes. Samtidig indgår det i vurderingen af en opsigelses saglighed, om der er ledige stillinger i virksomheden, som medarbejderen i stedet for opsigelse kunne omplaceres til. Hvad vejer tungest? Det tog en faglig voldgift stilling til i denne sag.

Sagen handlede om en større dansk mediekoncern, der i 2018 måtte gennemføre en række tiltag for at opnå besparelser. I den forbindelse blev en del stillinger nedlagt. Det lykkedes koncernen langt hen ad vejen at undgå afskedigelser, men i sidste blev fem journalister, herunder tre i deltidsstillinger, opsagt.

Samtidig foretog mediekoncernen en række omstruktureringer, og i den forbindelse blev der opslået ledige stillinger, hvor der blev søgt efter kandidater med journalistisk baggrund inden for områder af koncernen, der blev styrket som led i omstruktureringerne.

Journalisternes faglige organisation mente, at de opsagte medarbejdere burde være blevet tilbudt nogle af de ledige stillinger, som mediekoncernen vidste var på vej på opsigelsestidspunktet, og at opsigelserne som konsekvens heraf var usaglige.

Den faglige organisation henviste endvidere til, at mediekoncernen efter overenskomsten havde forpligtet sig til at undgå afskedigelser helt frem til udløbet af opsigelsesperioden, og sagen endte i faglig voldgift.

Omfattende forsøg på at undgå afskedigelser
Mediekoncernen henviste til, at der var iværksat en række tiltag for at begrænse antallet af opsagte medarbejder, herunder ved andre besparelser og frivillige fratrædelsesaftaler, og at forpligtelserne efter overenskomsten var overholdt. De ledige stillinger krævede særlige kompetencer ud over en journalistisk baggrund, og koncernen foretog nøje vurderinger i forhold til de fem medarbejdere, men fandt, at de pågældende ikke var kvalificerede til at varetage de ledige stillinger selv ved yderligere oplæring.

Mediekoncernen blev frifundet. Opmanden lagde til grund, at der forud for afskedigelserne havde været indgående drøftelser mellem ledelsen og tillidsrepræsentanter for at undersøge mulighederne for at undgå afskedigelser.

Opmanden lagde videre til grund, at de ledige stillinger i koncernen forudsætte alle særlige kompetencer, hvorfor ikke enhver med journalistisk baggrund ville kunne varetage dem.

Opmanden fandt på den baggrund, at forpligtelserne efter overenskomsten var overholdt, og at der ikke var grundlag for at tilsidesætte ledelsens skøn af, at der ikke var et match mellem journalisterne og de ledige stillinger. Da det ikke i øvrigt var godtgjort, at arbejdsgiveren havde inddraget usaglige hensyn ved beslutningen om at afskedige de fem journalister, fandt opmanden, at opsigelserne var rimeligt begrundet i koncernens forhold.

Norrbom Vinding bemærker

  • at afgørelsen illustrerer, at det i vurderingen af, om en opsigelse er saglig, kan indgå, om der på opsigelsestidspunktet er ledige stillinger i virksomheden, som medarbejderen kan omplaceres til, men
  • at en forpligtelse til at overveje, om en medarbejder kan omplaceres til andre ledige stillinger i virksomheden, kun vedrører stillinger, som medarbejderen har de nødvendige kvalifikationer for at varetage.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.