U

Knowledge

News

Practice areas

People

Events

About us

Careers

Genindførelse af bagatelgrænser for udbetaling af uhævede feriemidler mv. – lovforslag fremsat

Regeringen har fremsat et lovforslag, der bl.a. skal genindføre automatisk udbetaling af uhævede feriemidler efter bagatelgrænseregler ved ferieafholdelsesperiodens afslutning eller ansættelsesforholdets ophør

Written by

Christian Thorborg Pedersen

Sofie Draborg

Regeringen har, bl.a. fordi der efter indførelsen af samtidighedsferie i den ”nye” ferielov har været et uventet højt beløb af uhævede feriepenge, foreslået at genindføre bagateludbetalingsregler, der i overordnede træk ligner bagateludbetalingsreglerne i den tidligere ferielov, samt at præcisere håndteringen af decimalferiedage. Derudover foreslås nogle ændringer, herunder forenklinger, af administrationen af tilgodehavende feriemidler.

Udbetaling af decimalferiedage
Ferie skal som udgangspunkt afholdes i hele dage. Der er imidlertid en række situationer, hvor medarbejdere ikke optjener et helt antal feriedage i et ferieår, herunder når de ikke har været ansat hele ferieåret. Idet ferieloven ikke indeholder specifikke regler om håndteringen af decimalferiedage, herunder i forhold til udbetaling, har dette givet anledning til en usikkerhed hos bl.a. arbejdsgivere.

Derfor foreslås det at præcisere i ferieloven, at hvis en medarbejder har mindre end en hel feriedag tilbage efter ferieårets afslutning den 31. august, skal arbejdsgiver på medarbejderens anmodning udbetale decimalferiedagen. Hvis medarbejderen ikke anmoder om udbetaling, skal decimalferiedagen håndteres ved ferieafholdelsesperiodens afslutning, fx ved udbetaling eller ved overførsel som ferie ud over 4 uger.

Arbejdsgivere vil fortsat kunne supplere feriebetalingen for en decimalferiedag op til en hel dag og varsle denne afholdt, og medarbejdere vil ligeledes kunne supplere op.

Bagateludbetalingsregler
Medarbejdere har ret til at få udbetalt ferie ud over 4 uger efter ferieafholdelsesperiodens udløb. Hvis en medarbejder ikke har været ansat på fuld tid i hele ferieafholdelsesperioden, skal medarbejderen dog anmode om udbetaling af ferie ud over 4 uger ved brug af en blanket fra FerieKonto. Det er der imidlertid mange medarbejdere, der ikke husker at gøre.

Med henblik på at reducere mængden af uhævede feriemidler foreslås det derfor at genindføre en bagateludbetalingsregel, hvorefter arbejdsgivere efter ferieafholdelsesperiodens udløb automatisk skal udbetale løn under ferie og eventuelt ferietillæg, hvis værdien heraf højest udgør 5.000 kr. før skat og AM-bidrag, og der er tale om ferie ud over 4 uger.

Lovforslaget vil også genindføre muligheden for, at arbejdsgivere kan vælge at udbetale ikke-afholdt ferie direkte til en medarbejder ved dennes fratræden, uden at ferien afholdes, hvis værdien heraf højest udgør 2.500 kr. efter fradrag af skat og AM-bidrag.

Det foreslås at indføre nogenlunde tilsvarende bagateludbetalingsregler for medarbejdere med ret til feriegodtgørelse.

Forenkling af administrationen af tilgodehavende feriemidler
Arbejdsgivere, der valgte at beholde indefrosne feriemidler i forbindelse med overgangen til den nye ferielov i stedet for at indbetale feriemidlerne til Lønmodtagernes Feriemidler (de såkaldte tilgodehavende feriemidler), skal senest den 31. august hvert år bekræfte over for fonden, at de fortsat vil beholde de tilgodehavende feriemidler. Hvis en arbejdsgiver glemmer at indsende bekræftelsen, forfalder alle de tilgodehavende feriemidler til betaling.

For at lette arbejdsgiveres administrative byrde foreslås det at afskaffe forpligtelsen til årlig bekræftelse. Det foreslås samtidig, at administrationen af tilgodehavende indefrosne feriemidler, herunder indekseringsreglerne, gøres mere klar og enkel.

Ikrafttræden og ferieafholdelsesperiodens udløb den 31. december 2023
Det foreslås, at loven skal træde i kraft den 31. december 2023. Med lovforslaget lægges der således op til, at de nye bagatelgrænseregler skal finde anvendelse på ferie optjent fra den 1. september 2022, når den igangværende ferieafholdelsesperiode slutter den 31. december 2023. Det samme gælder reglen om udbetaling af decimalferiedage.

For de arbejdsgivere, som ikke allerede er begyndt at overveje, hvordan ikke-afholdt ferie skal håndteres i forbindelse med ferieafholdelsesperiodens udløb den 31. december 2023, herunder om der er anledning til at varsle ferie afholdt inden 31. december 2023 eller til at indgå aftaler om overførsel af ferie, giver lovforslaget anledning til at gøre det nu.

For så vidt angår de nye regler om indeksering af tilgodehavende feriemidler vil disse først finde anvendelse på indbetalinger og opkrævninger, hvor indbetalingsfristen eller anmeldelsesfristen er efter den næstkommende indeksering den 31. maj 2024.

Norrbom Vinding følger lovgivningsprocessen og vender tilbage, når der er nyt herom.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.