U

Knowledge

News

Practice areas

People

Events

About us

Careers

18.05.2021 | Employment law

Written by

Søren Skjerbek
Partner LLM

Erstattet af en fjernaflæser

Det var usagligt at afskedige en tekniker med næsten 43 års anciennitet, idet virksomheden ikke havde gjort sig tilstrækkelige overvejelser om omplacering.

Efter praksis fra Afskedigelsesnævnet nyder medarbejdere på DA/FH-området med over 25 års anciennitet en særlig beskyttelse mod afskedigelse på grund af arbejdsmangel. ”25-års-reglen” indebærer, at arbejdsgiveren skal kunne godtgøre, at afgørende driftsmæssige hensyn har gjort afskedigelsen nødvendig. Det var temaet i denne sag for Afskedigelsesnævnet.

Sagen handlede om en tekniker, der efter næsten 43 års ansættelse blev opsagt som led i en større reduktion af medarbejderantallet. Reduktionen var bl.a. foranlediget af, at virksomheden over de senere år havde udskiftet en stor mængde elmålere, som krævede manuel aflæsning, med nye, som kunne fjernaflæses.

Teknikeren lagde sag an, hvor han bl.a. gjorde gældende, at det ikke var godtgjort, at afgørende grunde havde gjort det påkrævet at opsige ham i stedet for en medarbejder med lavere anciennitet, ligesom han henviste til, at der i virksomheden var en ledig stilling som nettekniker, som han kunne have varetaget efter kortvarig oplæring. Dette bestred virksomheden.

Saglige kriterier – men har I overvejet omplacering?
Opmanden fandt, at der ved udvælgelsen af de medarbejdere, som skulle afskediges, var anvendt saglige kriterier, herunder havde virksomheden nøje vurderet muligheden for at bibeholde teknikeren i den hidtidige stilling – hvilken vurdering der ikke var grundlag for at tilsidesætte. Teknikeren var således blandt de medarbejdere, som virksomheden bedst kunne undvære i den foreliggende situation.

Spørgsmålet var herefter, om virksomheden også i fornødent omfang havde overvejet muligheden for at omplacere teknikeren til stillingen som nettekniker. Virksomheden mente i den forbindelse, at det ville have krævet 6-9 måneders oplæring. Den vurdering – som teknikeren i øvrigt bestred – mente opmanden dog, at virksomheden først havde foretaget efter afskedigelsen.

Efter bevisførelsen og på ovennævnte baggrund fandt opmanden det derfor ikke godtgjort, at virksomheden havde foretaget den påkrævede nøje vurdering af muligheden for at undgå at opsige teknikeren ved at omplacere ham til den ledige stilling som nettekniker. Virksomheden skulle derfor betale en godtgørelse på 300.000 kr.

Norrbom Vinding bemærker

  • at afgørelsen er et konkret eksempel på, at medarbejdere inden for DA/FH-området med over 25 års anciennitet er særligt beskyttet, men også
  • at en arbejdsgiver imidlertid ikke som konsekvens heraf er udelukket fra at afskedige sådanne medarbejdere, men at det forudsætter, at det er sagligt begrundet og baseret på afgørende driftsmæssige hensyn, herunder at der fx ikke foreligger omplaceringsmuligheder.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.