U

Knowledge

News

Practice areas

People

Events

About us

Careers

01.09.2022 | Employment law

Written by

Sara Baldus
Senior Associate

120-dagesreglen – sygemelding, raskmelding, sygemelding

Betingelserne for opsigelse efter funktionærlovens 120-dagesregel var ikke opfyldt, fordi opsigelsen, der skete efter den 123. sygedag, ikke var foretaget ”i umiddelbar tilknytning til udløbet” af de 120 sygedage.

En arbejdsgiver kan aftale med en funktionær, at opsigelse kan ske med 1 måneds varsel, hvis funktionæren har været syg i 120 dage inden for de seneste 12 måneder. Det er en betingelse, at opsigelsen sker i umiddelbar tilknytning til udløbet af de 120 sygedage, og mens funktionæren er syg. I tidligere retspraksis har domstolene fastslået, at opsigelser afgivet indtil 128 eller 129 dage har været i overensstemmelse med reglen.

Sagen for Østre Landsret handlede om en IT-konsulent, der den 11. september 2018 nåede op på 120,17 sygedage. IT-konsulenten genoptog arbejdet den 12. september, men var sygemeldt den 1.-2. oktober, hvor hun nåede op på 122,17 sygedage. Da IT-konsulenten sygemeldte sig den 29. oktober, 49 kalenderdage efter den 120. sygedag og efter 123,17 dages sygefravær, valgte arbejdsgiver at opsige hende efter 120-dagesreglen.

IT-konsulenten og hendes faglige organisation mente ikke, at betingelsen om umiddelbar tilknytning til udløbet af 120 dage var opfyldt under disse omstændigheder.

Virksomheden henviste til, at retspraksis indrømmede arbejdsgiveren op til ca. 9 dage til at beslutte og gennemføre opsigelsen. Ved vurderingen af, om betingelsen om umiddelbar tilknytning er opfyldt, skulle kun dage med sygefravær efter den 120. sygedag inddrages, mente virksomheden. Der skulle derimod ses bort fra dage med raskmelding.

Opsigelsen var ikke sket i umiddelbar tilknytning til udløbet af de 120 sygedage
Byretten bemærkede, at retspraksis viser, at arbejdsgivere – trods betingelsen om umiddelbar tilknytning – skal have tid til at konstatere, om alle betingelser for anvendelsen af 120-dagesreglen er opfyldt, og overveje, om de ønsker at gøre brug af reglen. På den baggrund fandt byretten, at opsigelsen den 29. oktober, dvs. efter den 123. sygedag, opfyldte betingelsen om umiddelbar tilknytning.

Østre Landsret fandt imidlertid, at virksomheden havde mulighed for at opsige IT-konsulenten ved 120,17 sygedage den 11. september samt den 1. og 2. oktober, hvorfor opsigelsen den 29. oktober, der skete ca. 1½ måned efter udløbet af den 120. sygedag, ikke var foretaget i umiddelbar forlængelse af udløbet af de 120 sygedage. Landsrettens begrundelse må forstås sådan, at en opsigelse den 1. eller 2. oktober ville have opfyldt betingelsen om umiddelbar tilknytning.

Landsretten gav således medarbejderen medhold og tilkendte medarbejderen løn i den almindelige opsigelsesperiode.

Virksomheden har efterfølgende søgt om tilladelse til at få prøvet sagen i Højesteret.

Norrbom Vinding bemærker,

  • at Østre Landsrets dom ikke synes at stemme overens med tidligere praksis, der har givet arbejdsgiver op til den 129. sygedag til at beslutte og gennemføre en opsigelse,
  • at Østre Landsrets dom reelt kan tvinge arbejdsgivere, som overvejer at anvende 120-dagesreglen ved opsigelse af en funktionær, til – hvis de vil være sikre på at nå at opsige funktionæren, inden vedkommende eventuelt raskmelder sig dagen efter – at handle unødigt hurtigt, hvorved arbejdsgiver ikke får mulighed for sagligt at overveje, om arbejdsgiveren ønsker at gøre brug af 120-dagesreglen, hvilket heller ikke synes at være i overensstemmelse med bestemmelsens formål og tidligere praksis, og
  • at sagen derfor forhåbentlig bliver prøvet for Højesteret.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.