U

Knowledge

News

Practice areas

People

Events

About us

Careers

22.03.2022 | Employment law

Written by

Yvonne Frederiksen
Partner LLM

120-dagesreglen for Højesteret – igen

Weekender, helligdage og andre arbejdsfri dage skal fortsat tælles med ved beregningen af , hvornår en fuldtidssygemeldt medarbejder har været syg i 120 dage i henhold til ”120-dagesreglen”. Det har Højesteret fastslået i en ny dom.

Det følger af funktionærloven, at en arbejdsgiver og en funktionær har mulighed for skriftligt at aftale, at funktionæren kan opsiges med 1 måneds varsel, hvis funktionæren inden for de seneste 12 måneder har oppebåret løn under sygdom i sammenlagt 120 dage. Nu har Højesteret statueret, at weekender, helligdage og andre arbejdsfri dage fortsat skal tælles med ved beregningen af de 120 dage, når der er tale om fuldtidsfravær.

Sagen vedrørte en klinikassistent ansat hos en tandlæge. Efter at have været deltids- og fuldtidssygemeldt gennem en længere periode blev medarbejderen opsagt bl.a. under henvisning til, at hun inden for de seneste 12 måneder havde haft 120 sygedage.

Medarbejderens faglige organisation og arbejdsgiveren var bl.a. uenige om, hvorvidt der ved opgørelsen af de 120 sygedage skulle medregnes søndage, helligdage og andre arbejdsfri dage i den periode, hvor medarbejderen havde været fuldtidssygemeldt.

Medarbejderens faglige organisation gjorde gældende, at opgørelsen af de 120 sygedage ved fuldtidssygefravær skulle opgøres på samme måde som ved deltidssygefravær. Den faglige organisation henviste i den forbindelse til en dom afsagt i 2017 (omtalt here), hvor Højesteret fastslog, at der i forhold til deltidssygefravær alene kan medregnes det faktiske fravær på arbejdsdage ved opgørelsen af de 120 sygedage.

Østre Landsret fandt (ligesom byretten), at søndage, helligdage og andre fridage i overensstemmelse med hidtidig retspraksis skulle medregnes ved opgørelsen af sygedagene for så vidt angik den periode, hvor medarbejderen havde været fuldtidssygemeldt og henviste i den forbindelse til byrettens grunde. Vores nyhed om landsrettens afgørelse kan læses here.

Procesbevillingsnævnet meddelte herefter tilladelse til anke af Østre Landsrets dom. Vores nyhed om Procesbevillingsnævnets tilladelse kan læses here.

For Højesteret gjorde den faglige organisation supplerende gældende, at funktionærlovens 120-dagesregel alene kan antages at omfatte ”arbejdsdage”, da bestemmelsen indeholder en forudsætning om, at funktionæren har ”oppebåret løn under sygdom”. Videre anførte organisationen, at en sådan forståelse svarer til de optællingsmetoder, der anvendes i forhold til ferieloven, sygedagpengeloven, arbejdsløshedsloven og barselsloven.

Organisationen gjorde endvidere gældende, at en opretholdelse af den nuværende retstilstand ville føre til en uhensigtsmæssig ubalance, idet en deltidssygemeldt funktionær dermed kan være sygemeldt i en langt længere periode end en fuldtidssygemeldt funktionær, før der opnås mulighed for at gøre brug af 120-dagesreglen.

Højesterets endelige punktum i sagen
Indledningsvis redegjorde Højesteret i sin afgørelse for den praksis, der har eksisteret de seneste 70 år, hvorefter søn- og helligdage skal medregnes ved opgørelsen af de 120 dage, når der er tale om fuldtidssygemelding. Højesteret bemærkede i forlængelse heraf, at denne praksis har været fulgt af arbejdsmarkedets parter gennem mange år, ligesom der ikke har været foretaget ændringer i funktionærlovens bestemmelse om 120-dagesreglen i forbindelse med senere ændringer af funktionærloven.

På den baggrund fandt Højesteret, at funktionærlovens bestemmelse må forstås sådan, at søn- og helligdage og andre arbejdsfri dage kan medregnes ved fuldtidssygefravær, hvis medarbejderen har været fuldtidssygemeldt dagen forud for og dagen efter den eller de arbejdsfridage.

Afslutningsvis satte Højesteret endeligt punktum i spørgsmålet om beregningen af de 120 dage, idet Højesteret understregede, at Højesterets dom fra 2017 ikke kunne føre til en anden forståelse.

Norrbom Vinding bemærker

  • at Højesteret nu endeligt har bekræftet, at den mangeårige praksis, hvorefter weekender, helligdage og andre arbejdsfri dage skal tælles med ved beregningen af, de 120 sygedage, når der er tale om fuldtidssygemeldte medarbejdere, fortsat gælder, og
  • at Højesteret endvidere med sin dom udtrykkeligt tager stilling til, at Højesterets dom fra 2017 ikke giver anledning til en ændret retstilstand for så vidt angår opgørelsen af 120 sygedage ved fuldtidssygefravær.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.