U

Knowledge

News

Practice areas

People

Events

About us

Careers

Written by

Ditte Damsgaard
Senior Associate

Lovforslag om styrket beskyttelse af offentligt ansatte i sager om aktindsigt sendt i høring

Regeringen har sendt et lovforslag i høring, der har til formål at beskytte offentligt ansatte mod at få udleveret deres navn igennem aktindsigtsanmodninger med chikanøse hensigter.
Efter de gældende regler om aktindsigt er det muligt at afslå en aktindsigtsanmodning, hvis den må antages at skulle tjene et retsstridigt formål eller lignende. Det er også muligt at begrænse en aktindsigt, hvis hensynet til ansøgerens interesse i at kunne benytte sagens dokumenter til varetagelse af sit tarv findes at burde vige for afgørende hensyn til private og offentlige interesser, hvor hemmeligholdelse efter forholdets særlige karakter er påkrævet.

Det nye lovforslag har til formål at beskytte særligt offentligt ansatte med borgernære funktioner, hvis arbejdsopgaver indebærer en høj risiko for konflikt med borgere fx ansatte i politiet, kriminalforsorgen, psykiatrien og på det sociale område, mod chikane.

Lovforslaget lægger op til, at det nuværende anvendelsesområde skal udvides således, at det efter både offentlighedsloven og forvaltningsloven i videre omfang bliver muligt at afslå at behandle en anmodning om aktindsigt, der er motiveret af retsstridige eller chikanøse hensigter. I den forbindelse skal myndigheden lægge betydelig vægt på den aktindsigtssøgendes tidligere adfærd – fx om vedkommende tidligere har udvist chikanøs adfærd.

Forslaget indebærer også, at der i forbindelse med aktindsigt i personalesager kan undlades at meddele indsigt i den ansattes navn, hvis væsentlige hensyn til den ansattes tryghed taler imod. Dette vil som det klare udgangspunkt ikke omfatte ansatte, der i deres daglige arbejde har meget begrænset eller ingen borgerkontakt – og kun helt undtagelsesvist ansatte i chefstillinger.

Det foreslås, at lovforslaget træder i kraft den 1. januar 2023 med virkning for anmodninger om aktindsigt, hvor der ikke inden ikrafttrædelsestidspunktet er truffet afgørelse. En klage over en afgørelse om aktindsigt, der er truffet inden årsskiftet, men påklaget efter årsskiftet, vil skulle behandles efter de nuværende regler.

Vi vil følge lovforslagets videre behandling i Folketinget og vender tilbage, når der er nyt.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.