U

Knowledge

News

Practice areas

People

Events

About us

Careers

Ikke længere kompetent, egnet og disponibel

En hjemmevejleder med et handicap fik ikke medhold i, at hun var blevet afskediget i strid med forskelsbehandlingsloven, da arbejdsgiver havde iagttaget sin tilpasningsforpligtelse.

Written by

Forskelsbehandlingsloven fastslår, at der ikke må ske forskelsbehandling på grund af handicap i forbindelse med afskedigelse af en medarbejder. Det følger endvidere af forskelsbehandlingsloven, at en arbejdsgiver har pligt til at træffe hensigtsmæssige foranstaltninger med henblik på at give medarbejderen med et handicap adgang til forsat beskæftigelse, medmindre dette vil være uforholdsmæssigt byrdefuldt for arbejdsgiver, eller medarbejderen ikke længere er kompetent, egnet eller disponibel til at varetage de væsentlige funktioner i den pågældende stilling.

Ligebehandlingsnævnet skulle i denne sag tage stilling til, om afskedigelsen af en hjemmevejleder efter et længerevarende sygefravær udgjorde forskelsbehandling på grund af handicap.

Hjemmevejlederen led af psoriasisassocieret slidgigt og dårlig ryg efter en arbejdsskade, hvorfor der i 2015 blev indgået en aftale efter sygedagpengelovens § 56 for at tage højde for det forøgede sygefravær, hjemmevejlederen havde som følge af disse lidelser. I september 2020 blev hjemmevejlederen sygemeldt med en diskusprolaps og gennemgik på denne baggrund i januar 2021 en rygoperation.

I begyndelsen af marts 2021 blev der i forbindelse med et forhandlingsmøde indgået en aftale om en gradvis optrapning af arbejdstiden. I april 2021 valgte arbejdsgiver imidlertid at afskedige medarbejderen til fratræden den 31. oktober 2021, men med en samtidig tilkendegivelse gående på, at opsigelsen ville blive annulleret, hvis medarbejderen var fuldt ud raskmeldt og i stand til at varetage jobbet som hjemmevejleder i fuldt omfang senest den 1. august 2021.

Ifølge hjemmevejlederen var afskedigelsen i strid med forbuddet mod forskelsbehandling på grund af handicap, da hun mente, at afskedigelsen var sket uden hensyntagen til hendes aftale efter sygedagpengelovens § 56 og den rekonvalescens, der var lægeligt anbefalet efter operationen. Hjemmevejlederen indgav derfor en klage til Ligebehandlingsnævnet.

Arbejdsgiver gjorde heroverfor gældende, at opsigelsen skete som følge af sygefraværet på grund diskusprolapsen, som ikke udgjorde et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand, og henviste herudover til, at hjemmevejlederens sygefravær og usikkerheden om, hvornår hjemmevejlederen atter ville kunne varetage sine arbejdsopgaver fuldt ud, gav driftsmæssige udfordringer, hvorfor arbejdsgiver så sig nødsaget til at afskedige hende.

Ikke længere kompetent, egnet og disponibel
Ligebehandlingsnævnet vurderede indledningsvis, at hjemmevejlederens psoriasisassocierede slidgigt udgjorde et handicap efter forskelsbehandlingsloven forstand på tidspunktet for afskedigelsen. Ligebehandlingsnævnet vurderede også, at hjemmevejlederen havde påvist faktiske omstændigheder, der skabte en formodning for, at opsigelsen var sket som følge af dette handicap, da det ikke fremgik af opsigelsesbrevet, hvorvidt afskedigelsen var begrundet i sygefraværet relateret til hjemmevejlederens psoriasisassocierede slidgigt eller alene i andet sygefravær.

Dernæst lagde Ligebehandlingsnævnet vægt på, at arbejdsgiveren i forbindelse med hjemmevejlederens tilbagevenden til arbejdet havde iværksat skånehensyn, herunder gradvis optrapning af den ugentlige arbejdstid, ændring af arbejdsopgaver og hjælpemidler, og at det af den lægelige dokumentation fremgik, at hjemmevejlederen trods disse skånehensyn ikke længere ville kunne varetage de væsentlige funktioner som led i sin stilling.

Ligebehandlingsnævnet vurderede på denne baggrund, at arbejdsgiver havde løftet bevisbyrden for, at hjemmevejlederen på tidspunktet for afskedigelsen ikke længere var kompetent, egnet og disponibel til at varetage de væsentlige funktioner som led i sin stilling.

Arbejdsgiver blev derfor frifundet i sagen.

Norrbom Vinding bemærker

  • at afgørelsen illustrerer, at hvis en medarbejder har et handicap, skal arbejdsgiveren iværksætte rimelige tilpasningsforanstaltninger som led i et forsøg på at fastholde medarbejderen i den stilling, medarbejderen er ansat i, men
  • hvis en medarbejder ikke længere er kompetent, egnet og disponibel til at varetage de væsentlige funktioner i denne stilling, efter arbejdsgiver har iværksat rimelige skånehensyn, vil arbejdsgiver ikke være forpligtet til at forsætte ansættelsesforholdet. 

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.