Afskediget på grund af opgavebortfald

Det var sagligt at afskedige en medarbejder som følge af opgavebortfald, selvom dette skete i forbindelse med hendes tilbagevenden fra barselsorlov

Written by

Hvis en medarbejder afskediges under sin barselsorlov, påhviler det arbejdsgiveren at godtgøre, at afskedigelsen ikke er begrundet i afholdelse af orloven. I denne byretssag var spørgsmålet, om en afskedigelse kort tid efter, at medarbejderen skulle være vendt tilbage fra barselsorlov, var i strid med ligebehandlingsloven, og hvem bevisbyrden påhvilede.

Sagen handlede om en AC-informationsmedarbejder på et sygehusapotek, som arbejdede med forskellige kommunikationsopgaver, herunder administration af arbejdspladsens intra- og internetside. AC-informationsmedarbejderen var en ud af fire medarbejdere i sygehusapotekets informationsfunktion – to af hendes kolleger var farmakonomer, og den tredje havde en HK-baggrund.

Omkring samtidig med at AC-informationsmedarbejderen skulle overdrage sine opgaver forud for sin barselsorlov, gik hendes kollega med HK-baggrund på pension, og stillingen blev overtaget af en medarbejder, der var uddannet farmakonom. I praksis overtog den nye farmakonom derfor HK-kollegaens opgaver og vikarierede samtidig for AC-informationsmedarbejderen under hendes barselsorlov.

I løbet af AC-informationsmedarbejderens barselsorlov blev det konstateret, at den nytilkomne farmakonom kunne varetage begge stillinger, idet en række af de opgaver, som AC-informationsmedarbejderen havde varetaget over årene, var bortfaldet eller overgået til at blive håndteret decentralt, og at de tilbageværende opgaver ikke forudsatte en akademisk uddannelse.

Overhalet af udviklingen

AC-informationsmedarbejderen blev kort før sin planlagte tilbagevenden fra barselsorlov informeret om, at ledelsen forventede at ville indstille til, at hendes stilling skulle nedlægges på grund af opgavebortfald. Afgørelsen om afskedigelse blev truffet efter AC-informationsmedarbejderens planlagte tilbagevenden, og der blev forinden undersøgt muligheden for omplacering.

AC-informationsmedarbejderen rejste herefter krav om godtgørelse efter ligebehandlingsloven, alternativt godtgørelse for usaglig afskedigelse og gjorde gældende, at der ikke havde været bortfald af opgaver, men at afskedigelsen var begrundet i hendes graviditet og afholdelse af barselsorlov, og at denne beslutning reelt var truffet under hendes barselsorlov, hvorfor den omvendte bevisbyrde fandt anvendelse.

Byretten fandt, at det ikke var godtgjort, at beslutningen om afskedigelse reelt var truffet under AC-informationsmedarbejderens barselsorlov, uanset at de indledende skridt var iværksat på det tidspunkt. Derfor var det alene ikke den omvendte bevisbyrde, men alene den delte bevisbyrde, der fandt anvendelse. På baggrund af forklaringerne fandt retten det videre bevist, at afskedigelsen skyldtes arbejdsmangel grundet bortfald og omfordeling af arbejdsopgaverne, og at der derfor ikke var arbejdsopgaver nok til en stilling som AC-informationsmedarbejder.

Arbejdsgiveren blev derfor frifundet.

Norrbom Vinding bemærker

  • at afgørelsen bekræfter, at det er afgørende for fordelingen af bevisbyrden efter ligebehandlingsloven, hvornår beslutningen om afskedigelse er truffet, og at forelæggelse af indstilling til afskedigelse for MED-udvalget eller partshøring under barselsorlov ikke i sig selv indebærer, at der kan anses for at være truffet en afgørelse om afskedigelse med den konsekvens, at den omvendte bevisbyrde finder anvendelse.

Norrbom Vinding repræsenterede arbejdsgiveren under sagen.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.