U

Knowledge

News

Practice areas

People

Events

About us

Careers

Handicap eller almindeligt sygefravær?

Det var ikke forskelsbehandling, da en sygeplejerske blev afskediget som følge af langvarigt sygefravær, da det ikke var bevist, at sygefraværet skyldtes sygeplejerskens handicap

Written by

En arbejdsgiver må som udgangspunkt ikke afskedige en medarbejder på grund af medarbejderens handicap. Spørgsmålet i denne sag for Ligebehandlingsnævnet var, om en medarbejder med et handicap havde godtgjort, at hendes sygefravær var begrundet i handicappet.

Sagen handlede om en sygeplejerske, der bl.a. led af rygproblemer som følge af en gammel arbejdsskade, og som på den baggrund var ansat i et fleksjob i en kommune. Sygeplejersken blev sygemeldt med stresssymptomer, lavt stofskifte samt en opblussen af hendes eksisterende gener i form af bl.a. smerter. Sygeplejersken blev afskediget under henvisning til sygefraværet på et tidspunkt, hvor hun havde været sygemeldt i omkring 5 måneder.

Sygeplejersken gjorde gældende, at både arbejdsskaden og hendes arbejdsrelaterede stress, angst og det lave stofskifte udgjorde et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand, og at afskedigelsen dermed var begrundet i hendes handicap. Heroverfor gjorde arbejdsgiveren gældende, at afskedigelsen var begrundet i almindeligt sygefravær, der ikke var relateret til hendes handicap.

Sygefravær ikke relateret til handicap

Ligebehandlingsnævnet fandt, at sygeplejerskens arbejdsskade i ryggen udgjorde et handicap, men at det ikke var dokumenteret, at sygeplejerskens arbejdsrelaterede stress, angst og lave stofskifte udsprang af dette handicap. Derudover fandt Ligebehandlingsnævnet, at disse lidelser ikke i sig selv udgjorde et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand på tidspunktet for afskedigelsen.

Det fremgik ikke af sagens oplysninger, om sygeplejerskens sygefravær skyldtes hendes handicap eller de andre lidelser, hvorfor Ligebehandlingsnævnet fandt, at der ikke var påvist faktiske omstændigheder, der skabte en formodning for, at sygeplejersken var blevet udsat for forskelsbehandling på grund af handicap.

Norrbom Vinding bemærker

  • at afgørelsen illustrerer, at forskelsbehandlingslovens beskyttelse mod forskelsbehandling på grund af handicap ikke er til hinder for afskedigelse af sygemeldte medarbejdere med handicap, når afskedigelsen er begrundet i forhold, der ikke kan anses for at udspringe af handicappet, og
  • at det er lønmodtageren, der bærer bevisbyrden for, at vedkommende lider af et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand. 

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.