U

Knowledge

News

Practice areas

People

Events

About us

Careers

Begrundelse for opsigelse var helt til hest

Arbejdsgivers ønske om at hjælpe opsagt medarbejder ved at give en ukorrekt begrundelse for opsigelse i opsigelsesbrevet kunne ikke føre til, at ligebehandlingsprincippet ikke var krænket.

Written by

Det følger af ligebehandlingsloven, at arbejdsgivere ikke må afskedige en lønmodtager på grund af dennes graviditet og afholdelse af barsels- og forældreorlov. I denne sag skulle Vestre Landsret tage stilling til, om opsigelsen af en medarbejder, kort tid efter denne var kommet tilbage fra barsels- og forældreorlov, var i strid med denne beskyttelse.

Sagen handlede om en kvinde, der var ansat som rytter til at arbejde med ungheste. Kort tid efter, at hun vendte tilbage til sit arbejde efter en afsluttet barsels- og forældreorlov, blev hun opsagt. Som begrundelse for opsigelsen var der i opsigelsesbrevet anført, at opsigelsen skyldtes et ønske om omstrukturering.

Arbejdsgiveren forklarede kort efter opsigelsen medarbejderen, at opsigelsen egentlig var begrundet i, at medarbejderen ifølge arbejdsgiveren havde givet udtryk for, at hun ikke længere ønskede at ride på ungheste, men i stedet foretrak ældre og mere sikre heste.

Medarbejderen anlagde efterfølgende sag mod arbejdsgiveren med påstand om, at hun var blevet opsagt på grund af sin afholdelse af barsels- og forældreorlov og dermed i strid med ligebehandlingsloven, og hun henviste i den forbindelse til, at hun var blevet opsagt, kort tid efter hun var vendt tilbage til arbejdet efter afslutningen af sin barsels- og forældreorlov.

Arbejdsgiveren gjorde under sagen gældende, at der ikke var nogen forbindelse mellem opsigelsen og medarbejderens graviditet og efterfølgende afholdelse af barsels- og forældreorlov. Arbejdsgiveren forklarede, at den reelle begrundelse for opsigelsen af medarbejderen var, at arbejdsgiveren havde fået den forståelse, at medarbejderen ikke længere ønskede at ride på ungheste. Da medarbejderen ikke havde kvalifikationerne til at ride de ældre heste, så arbejdsgiveren sig derfor nødsaget til at opsige kvinden.

Arbejdsgiveren forklarede, at valget af begrundelsen i den skriftlige opsigelse skyldtes et ønske om at hjælpe medarbejderen, da arbejdsgiveren mente, at medarbejderen ville være bedre stillet, hvis det fremgik af opsigelsesbrevet, at opsigelsen var begrundet i omstrukturering, formentlig fordi arbejdsgiver i modsat fald skulle have skrevet, at medarbejderen havde vægret sig mod at udføre de arbejdsopgaver, hun var ansat til, og ikke havde de nødvendige kvalifikationer til at udføre andre arbejdsopgaver.

Medarbejderen gjorde gældende, at begrundelsen for opsigelsen ikke var korrekt, og hun bestred, at hun skulle have sagt til arbejdsgiveren, at hun ikke ønskede at ride ungheste. På grund af den tætte tidsmæssige sammenhæng mellem medarbejderens tilbagevenden fra barselsorlov og opsigelsen var der derfor – efter medarbejderens opfattelse – en formodning for, at opsigelsen helt eller delvist var begrundet i medarbejderens graviditet og efterfølgende barsels- og forældreorlov.

Forkert begrundelse kunne indikere forskelsbehandling
Landsretten lagde ved sin afgørelse vægt på, at opsigelsen af medarbejderen skete i nær tidsmæssig sammenhæng med, at hun efter endt barsels- og forældreorlov havde genoptaget sit arbejde. Derudover lagde landsretten vægt på, at der i den skriftlige opsigelse var angivet en ukorrekt begrundelse for opsigelsen.

På den baggrund fandt landsretten, at der var anledning til at formode, at der var udøvet direkte eller indirekte forskelsbehandling på grund af det beskyttede forhold. Arbejdsgiverens forklaring om, at den ukorrekte begrundelse i den skriftlige opsigelse skyldtes et ønske om at hjælpe medarbejderen, kunne ikke ændre på dette.

Da arbejdsgiveren ikke havde løftet bevisbyrden for, at ligebehandlingsprincippet i ligebehandlingsloven ikke var krænket, blev arbejdsgiveren derfor pålagt at betale en godtgørelse svarende til 9 måneders løn til medarbejderen.

Norrbom Vinding bemærker

  • at afgørelsen understreger, at det selvsagt er vigtigt, at begrundelsen i en opsigelse afspejler den reelle årsag til opsigelsen, og
  • at det i en situation, hvor årsagen til en opsigelse er begrundet i en tilkendegivelse fra medarbejderen om, at der er arbejdsopgaver, som medarbejderen ikke længere ønsker at udføre, er vigtigt, at arbejdsgiver sikrer sig skriftlig dokumentation for denne tilkendegivelse, før der skrides til en opsigelse af ansættelsesforholdet, og at dette selvsagt i særlig grad er vigtigt, når der er tale om medarbejdere, der har en særlig afskedigelsesbeskyttelse.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.