U

Knowledge

News

Practice areas

People

Events

About us

Careers

08.03.2021 | Discrimination

Written by

Yvonne Frederiksen
Partner LLM

Ro på – han har jo sagt undskyld

Afskedigelse af en chauffør, som – mens han var på arbejde – havde været udsat for en racistisk episode, var i strid med forskelsbehandlingsloven.

Efter forskelsbehandlingsloven må en arbejdsgiver ikke forskelsbehandle medarbejdere pga. race eller etnisk oprindelse. Men havde en arbejdsgiver, der afskedigede en chauffør, der havde været udsat for en episode, som chaufføren opfattede som racistisk, forbrudt sig imod denne? Det var temaet i denne sag for Ligebehandlingsnævnet.

Sagen omhandlede en chauffør, som oplyste for Ligebehandlingsnævnet, at hans hudfarve var sort, og at han kort efter sin ansættelse – og mens han var på arbejde – havde været udsat for en racistisk episode fra en bilist. Chaufføren havde fra sin kørselsleder fået oplyst, at bilisten havde ringet og undskyldt. Chaufføren gav dog udtryk for, at han desuagtet ønskede at politianmelde episoden.

Chaufføren blev derpå indkaldt til en samtale, hvor kørselslederen gav udtryk for, at chaufføren måske var i den forkerte branche, hvis han ikke ville finde sig i sådanne episoder og ikke kunne tage imod en undskyldning. Chaufføren fastholdt imidlertid klart under samtalen, at han agtede at politianmelde bilisten. Chaufføren politianmeldte samme dag bilisten.

Politiet henlagde sagen, hvorefter chaufføren sygemeldte sig. Og efter en uges sygdom blev chaufføren afskediget med henvisning til manglende personlige kompetencer. Chaufføren indbragte sagen for Ligebehandlingsnævnet, hvor han bl.a. gjorde gældende, at han havde været udsat for forskelsbehandling pga. etnisk oprindelse. Dette blev bestridt af arbejdsgiveren.

Et spørgsmål om kompetencer?
Nævnet fandt indledningsvis, at chaufføren – med henvisning til den nære tidsmæssige sammenhæng mellem politiets afvisning af sagen og afskedigelsen – havde påvist faktiske omstændigheder, som tydede på, at episoden, herunder chaufførens fastholdelse af at politianmelde denne, helt eller delvist indgik i beslutningen om at afskedige chaufføren.

Dermed var det op til arbejdsgiver at bevise, at ligebehandlingsprincippet ikke var krænket. I relation hertil konstaterede nævnet, at arbejdsgiveren hverken havde dokumenteret eller redegjort for, at manglende personlige kompetencer forud for afskedigelsen var blevet drøftet internt eller tilkendegivet over for chaufføren.

Nævnet fandt følgelig, at arbejdsgiveren ikke havde løftet bevisbyrden for, at beslutningen om at afskedige chaufføren ikke var udtryk for forskelsbehandling pga. race og/eller etnisk oprindelse. Chaufføren fik derfor tilkendt en godtgørelse svarende til ca. 6 måneders løn.

Norrbom Vinding bemærker

  • at Ligebehandlingsnævnets afgørelse, der er konkret begrundet, illustrerer, at en nær tidsmæssig sammenhæng mellem fx en racistisk episode og en afskedigelse kan give anledning til en formodning for, at der er sket forskelsbehandling – hvorefter det påhviler arbejdsgiveren at bevise, at ligebehandlingsprincippet ikke er krænket.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.