U

Knowledge

News

Practice areas

People

Events

About us

Careers

15.06.2022 | Discrimination

Written by

Yvonne Frederiksen
Partner LLM

Politisk valgt formand også beskyttet mod forskelsbehandling

En politisk valgt formand for en fagforening er også beskyttet mod forskelsbehandling efter beskæftigelsesdirektivet

Det følger af beskæftigelsesdirektivet, at der ikke må ske direkte eller indirekte forskelsbehandling på grund af alder. I henhold til den danske forskelsbehandlingslov gælder dette forbud også for enhver, der fastsætter bestemmelser eller træffer afgørelser om adgang til at udøve selvstændigt erhverv eller træffer beslutning om medlemskab af og deltagelse i en lønmodtager- eller arbejdsgiverorganisation. I denne sag skulle EU-Domstolen afgøre, om en politisk valgt sektormand for en fagforening var omfattet af beskyttelsen mod forskelsbehandling på grund af alder.

Sagen omhandlede en sektorformand i en dansk fagforening, der var blevet genvalgt hvert 4. år gennem en årrække, indtil hun som 63-årig faldt for aldersgrænsen i fagforeningens sektorlove. Disse love fastslog, at man ikke kunne vælges til formand, hvis man var fyldt 60 år (eller 61 år under visse omstændigheder).

Sektorformanden klagede til Ligebehandlingsnævnet over aldersgrænsen og gjorde gældende, at den var i strid med forbuddet mod forskelsbehandling på grund af alder, hvilket Ligebehandlingsnævnet gav sektorformanden medhold i.

Sagen blev videreført i Østre Landsret, der forelagde et præjudicielt spørgsmål for EU-Domstolen om, hvorvidt situationen – en politisk valgt sektorformand i en fagforening – var omfattet af beskæftigelsesdirektivets anvendelsesområde, da aldersgrænsen i så fald ubestridt ville udgøre direkte forskelsbehandling på grund af alder.

Beskæftigelsesdirektivet er ikke kun for arbejdstagere
Ligesom generaladvokaten fandt EU-Domstolen at beskæftigelsesdirektivet ikke er begrænset til stillinger, der besættes af en arbejdstager. Endvidere udtalte EU-Domstolen, at den metode, der anvendes ved besættelsen af stillingen – i dette tilfælde ved valg – ikke påvirker direktivets anvendelse, og at stillinger af politisk karakter ikke er udelukket fra direktivets anvendelsesområde. Vilkårene for adgang til stillingen som politisk valgt formand er derfor omfattet af direktivet.

Selvom det ikke var en del af Østre Landsrets præjudicielle spørgsmål, fastslog EU-Domstolen også, at situationen ligeledes var omfattet af beskæftigelsesdirektivets bestemmelse om ”medlemskab af og deltagelse i en arbejdstager- eller arbejdsgiverorganisation eller en organisation, hvis medlemmer udøver et bestemt hverv”.

Sammenfattende var aldersgrænsen for at kunne vælges til hvervet som formand i en arbejdstagerorganisation omfattet af beskæftigelsesdirektivets anvendelsesområde.

Norrbom Vinding bemærker

  • at den pågældende fagforening allerede har oplyst, at man har ændret betingelserne for valg i sektorlovene, selvom landsretten endnu ikke har taget stilling til sagen, og
  • at afgørelsen må forventes at give anledning til overvejelser om lignende aldersgrænser i andre sammenhænge end de traditionelle ansættelsesforhold.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.