U

Knowledge

News

Practice areas

People

Events

About us

Careers

20.12.2022 | Discrimination

Written by

Yvonne Frederiksen
Partner LLM

Kønsmæssig sammensætning af ledelsen – opdateret vejledning

Erhvervsstyrelsen har udgivet en opdateret vejledning om måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for rapportering herom.

På baggrund af et politisk ønske om at fremme en mere ligelig fordeling af køn i virksomhedernes ledelse og skabe større gennemsigtighed om arbejde med det underrepræsenterede køn vedtog Folketinget et lovforslag i foråret 2022. Lovændringen skærper de gældende regler og indfører en række nye initiativer for større virksomheder, der træder i kraft den 1. januar 2023.

Erhvervsstyrelsen har nu på baggrund af lovændringen udgivet en opdateret vejledning om måltal og politik for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for rapportering herom. Vejledningen er et vigtigt redskab i virksomhedernes arbejde med måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen.

Måltal og politikker for de øvrige ledelsesniveauer
Efter de gældende regler skal større virksomheder fastsætte måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i virksomhedens øverste ledelsesorgan (bestyrelsen) og udarbejde en politik for at fremme det underrepræsenterede køn på de øvrige ledelsesniveauer.

Med lovændringen skal virksomheder, der aflægger regnskab efter reglerne for store virksomheder i regnskabsklasse C, og alle virksomheder, der aflægger regnskab efter regnskabsklasse D, nu også opstille måltal for de øvrige ledelsesniveauer. Ved ”større” virksomheder omfattet af regnskabsklasse C forstås virksomheder, der overskrider to af følgende kriterier i to på hinanden følgende regnskabsår: En balancesum på 156 mio. kr., en nettoomsætning på 313 mio. kr. og et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 250.

Det præciseres med lovændringen, at de øvrige ledelsesniveauer består af de to ledelsesniveauer under det øverste ledelsesorgan, hvor det første ledelsesniveau som oftest vil være direktionen, og det andet ledelsesniveau vil være personer med personaleansvar, som refererer direkte til det første ledelsesniveau (direktionen).

Derudover fremgår det af lovændringen, at virksomhederne skal fastsætte et højere måltal for det underrepræsenterede køn, når virksomheden opnår det fastsatte mål, og der skal fastsættes nye måltal, når tidshorisonten for måltallene udløber, og indtil der er opnået en kønsfordeling på 40/60 %.

De skærpede krav medfører også, at der sker en udvidelse af kravene om rapportering for måltal og politikker, og der skal således nu rapporteres om en række nye informationer og nøgletal, herunder de væsentligste handlinger, som virksomheden har foretaget for at opfylde det fastsatte måltal.

Redegørelsen skal indgå i virksomhedens ledelsesberetning i forbindelse med offentliggørelsen af årsrapporten, og det er ikke længere tilstrækkeligt, at den er tilgængelig på virksomhedens hjemmeside. Derudover er det ikke længere muligt at vedtage samlede måltal og en samlet politik for en koncern som helhed. De enkelte selskaber i koncernen skal således selv opstille måltal og udarbejde en politik, der skal fremgå af selskabets egen ledelsesberetning.

Erhvervsministeriets opdaterede vejledning
Ved fastsættelsen af måltallene skal virksomhederne tage højde for de forhold, der er i den enkelte virksomhed eller branche på det tidspunkt, hvor måltallene fastsættes. Derudover skal måltallene være ambitiøse og realistiske, og det er dermed også understreget, at der ikke er tale om kvoter.

Vejledningen præciserer herudover, at virksomhederne bør undgå at fastsætte meget lange tidshorisonter for opnåelse af måltallene. Det anføres således, at der for eksempel hellere skal fastsættes et måltal på 10 % af det underrepræsenterede køn inden for en periode på 3 år end et måltal på 40 % inden for en periode på 15 år. Tidshorisonten for opnåelse af måltallet for det øverste ledelsesorgan bør højst fastsættes til 4 år.

Rapporteringen i årsrapporten skal som udgangspunkt ske som en samlet redegørelse og ikke angives flere steder i ledelsesberetningen.

De nye skærpede regler træder i kraft den 1. januar 2023, og det fremgår af Erhvervsministeriets vejledning, at måltallene skal opstilles senest på førstkommende møde i bestyrelsen efter den 1. januar 2023, og de skærpede rapporteringskrav gælder i forbindelse med udarbejdelsen af årsrapporten fra 2023.

Erhvervsministeriets opdaterede vejledning kan findes here

 

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.