U

Knowledge

News

Practice areas

People

Events

About us

Careers

Et træls stykke arbejde

Det var helt i orden, at en virksomhed gav en advarsel til en tillidsrepræsentant, som i flere dage nægtede at udføre et træls stykke arbejde

Written by

Ansatte er underlagt lydighedspligt, og det indebærer bl.a., at arbejdsgiveren bestemmer, i hvilken rækkefølge opgaver skal udføres. Men er det i orden, hvis en ansat undlader at udføre et stykke arbejde, som han finder træls, og hvor der er uenighed om prisen for arbejdet? Det har en opmand for nyligt taget stilling til i en faglig voldgiftssag.

Sagen handlede om en medarbejder, som arbejdede i et sjak, der renoverede badeværelser i nogle lejligheder. Herudover var medarbejderen tillidsrepræsentant. Medarbejderen fik om mandagen besked på at gå i gang med at arbejde i nogle skunkrum. Arbejdet i disse skunkrum var imidlertid besværligt at udføre på grund af snævre pladsforhold. Sjakket valgte derfor i stedet at udføre noget andet arbejde.

Om tirsdagen blev beskeden om at udføre arbejdet i skunkrummene gentaget over for medarbejderen og hans sjak. Hertil svarede han, at det var et træls stykke arbejde, men at han og kollegerne ville gøre det mod en højere betaling. I forlængelse af denne besked sendte produktionschefen om onsdagen et tilbud på arbejdet inklusive et genetillæg, men heller ikke det fik arbejdet i gang.

Om torsdagen blev arbejdet heller ikke udført, og da produktionschefen om fredagen blev bekendt med dette, meddelte han medarbejderen, at sjakket skulle gå i gang, og at han ellers ville få en advarsel. Men heller ikke det fik sjakket til at gå i gang, og medarbejderen fik derfor en advarsel.

Advarsel var en mild sanktion
Sagen blev af medarbejderens fagforbund indbragt for en faglig voldgift, idet forbundet fandt advarslen urimelig. Opmanden nåede imidlertid frem til, at advarslen var fuldt ud berettiget.

Opmanden tilkendegav, at uenighed om prisen for et stykke arbejde ikke giver den ansatte ret til ikke at udføre pålagt arbejde. En ansat kan nægte at udføre arbejdet, hvis forholdene udgør en umiddelbar og alvorlig fare for den ansattes sikkerhed og sundhed, men det var ikke tilfældet her.

Opmanden anførte således, at det var forståeligt, at medarbejderen fandt arbejdet træls på grund af pladsforholdene, men at det ikke kunne lægges til grund, at arbejdet var fysisk umuligt eller i strid med arbejdsmiljølovgivningen.

Opmanden angav videre, at det har karakter af arbejdsvægring, når en medarbejder ikke udfører pålagt arbejde. At give medarbejderen en så mild sanktion som en advarsel i en sådan situation, måtte derfor anses for fuldt ud berettiget.

Opmanden fandt endvidere, at det var uden betydning, at medarbejderen var tillidsrepræsentant. Virksomheden blev på den baggrund frifundet. 

Norrbom Vinding bemærker

  • at afgørelsen i overensstemmelse med hidtidig teori og praksis illustrerer, at en medarbejder ikke kan undlade at efterkomme arbejdsgivers ordrer – heller ikke selvom arbejdet er besværligt, eller der er uenighed om prisen.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.