U

Knowledge

News

Practice areas

People

Events

About us

Careers

08.03.2021 | Discrimination

Written by

Yvonne Frederiksen
Partner LLM

Dårlig stemning og barn på vej

Afskedigelse af grafiker i prøveperioden, der havde oplyst, at hans ægtefælle var gravid, var ikke i strid med ligebehandlingsloven.

Det påhviler arbejdsgiveren at bevise, at afskedigelse af en medarbejder, hvis ægtefælle er gravid, ikke er begrundet i graviditeten. I denne sag skulle Vestre Landsret tage stilling til, om en arbejdsgiver havde løftet bevisbyrden for, at afskedigelsen i prøveperioden af en grafiker, hvis ægtefælle var gravid, ikke var begrundet i graviditeten.

Sagen omhandlede en grafiker, der i marts 2018 var blevet ansat i et mindre firma med en prøvetid på 3 måneder. I løbet af ansættelsesforholdet opstod der ifølge arbejdsgiveren en række uoverensstemmelser mellem grafikeren og særligt den grafiske chef, herunder om bl.a. provision og om ”arbejdsgangen” i virksomheden. Grafikeren oplyste i april 2018, at hans ægtefælle var gravid.

Som følge af uoverensstemmelserne sendte den grafiske chef den 25. maj 2018 en e-mail til direktøren, hvori hun beskrev, at der var samarbejdsproblemer. Den 28. maj 2018 bad grafikeren om fri til fødselsforberedelse, hvilket arbejdsgiveren imødekom. Og den 30. maj 2018 blev grafikeren afskediget pga. samarbejdsproblemer. Grafikeren indbragte herefter sagen for retten.

Grafikeren gjorde for retten gældende, at afskedigelsen var i strid med ligebehandlingsloven med henvisning til, at han hverken mundtligt eller skriftligt havde modtaget kritik, ligesom han bl.a. gjorde gældende, at han under sin ansættelsessamtale var blevet spurgt om sine planer for familieforøgelse. Herudover henviste grafikeren til den nære tidsmæssige sammenhæng mellem oplysningen om ægtefællens graviditet og afskedigelsen. Dette blev bestridt af arbejdsgiveren.

Skyldtes den dårlige stemning
Retten konstaterede indledningsvist, at grafikeren blev afskediget, mens hans ægtefælle var gravid – og at det derfor påhvilede arbejdsgiveren at godtgøre, at afskedigelse hverken helt eller delvist var begrundet i graviditeten.

Efter bevisførelsen fandt retten det ikke godtgjort, at grafikeren var blevet spurgt om sine planer for familieforøgelse, eller at virksomheden i øvrigt generelt var negativt indstillet over for mænds ret til barsel. Retten fandt derimod – bl.a. under henvisning til forklaringerne og den grafiske chefs e-mail om samarbejdsproblemerne til direktøren – at det var godtgjort, at der var samarbejdsproblemer, og at dette skabte et dårligt arbejdsklima, hvilket var årsagen til afskedigelsen.

På denne baggrund havde arbejdsgiveren løftet bevisbyrden for, at afskedigelsen af grafikeren hverken helt eller delvist havde været begrundet i ægtefællens graviditet. Dette, uanset at samarbejdsproblemerne ikke havde resulteret i egentlige påtaler eller advarsler, men alene mere uformelle snakke.

Arbejdsgiveren blev derfor frifundet.

Norrbom Vinding bemærker

  • at afgørelsen illustrerer, at det påhviler arbejdsgiver at bevise, at en opsigelse hverken helt eller delvist er begrundet i graviditeten, hvis medarbejderens ægtefælle på opsigelsestidspunktet er gravid, og
  • at arbejdsgiveren i den konkrete sag – uanset der ikke var givet en egentlig påtale – havde løftet bevisbyrden for, at der ved opsigelsen var lagt vægt på samarbejdsproblemer, og at opsigelsen på ingen måde var relateret til graviditeten.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.