U

Knowledge

News

Practice areas

People

Events

About us

Careers

17.03.2022 | International work

Written by

Sara Baldus
Senior Associate

Midlertidig opholdstilladelse til fordrevne fra Ukraine

Særloven, som den kaldes, giver ukrainske statsborgere og visse andre personer mulighed for at få midlertidig opholdstilladelse i Danmark. Udlændinge med opholdstilladelse efter særloven får mulighed for arbejde og uddannelse.

Ukraine er et tredjeland i udlændingelovens forstand, og dermed kan ukrainere normalt alene opholde sig i Danmark på visumfrit besøg med biometrisk pas, med visum eller med en opholdstilladelse efter udlændingelovens regler. Krigen i Ukraine har imidlertid sendt mange ukrainere på flugt, og derfor har Folketinget nu vedtaget en særlov, der giver ukrainske statsborgere og personer med flygtningestatus i Ukraine mulighed for at få midlertidig opholdstilladelse i Danmark under betingelser, der er lempeligere end udlændingelovens almindelige regler, fx reglerne for at få asyl.

Hvem kan ansøge om midlertidig opholdstilladelse efter særloven?
Særloven giver ukrainske statsborgere, der udrejste fra Ukraine den 24. februar 2022 eller senere, og som forinden udrejsen havde bopæl i Ukraine, og personer med flygtningestatus i Ukraine, der udrejste fra Ukraine den 24. februar 2022 eller senere, mulighed for at ansøge om midlertidig opholdstilladelse i Danmark. Det er også muligt at ansøge om opholdstilladelse, hvis man som ukrainer befandt sig i eller havde opholdstilladelse i Danmark den 24. februar 2022.

Derudover kan ægtefæller, samlevere, ugifte mindreårige børn, personer med nær familiemæssig tilknytning, der delte husstand med og var under hovedpersonens forsørgelse inden udrejsen fra Ukraine, samt personer, der herudover har etableret et beskyttelsesværdigt familieliv med hovedpersonen, også ansøge om opholdstilladelse, hvis hovedpersonen har opholdstilladelse efter loven, og tilknytningsforholdet bestod den 24. februar 2022 (familiesammenføring).

Den midlertidige opholdstilladelse efter loven gælder som udgangspunkt frem til den 17. marts 2024 med mulighed for forlængelse frem til den 17. marts 2025, og det er principielt muligt at ansøge frem til dette tidspunkt. Det fremgår af forarbejderne til loven, at såfremt Rådet for den Europæiske Union træffer afgørelse om, at den midlertidige beskyttelse af ukrainere efter EU-reglerne ophører, vil der ikke blive meddelt flere opholdstilladelser efter særloven. Allerede meddelte opholdstilladelser vil ikke blive inddraget af denne årsag.

Ansøgning om og behandling af ansøgninger
Ansøgninger om opholdstilladelse efter særloven skal indgives i Danmark i Udlændingestyrelsens Borgerservice eller ved grænsen. Ægtefæller og andre nærtstående kan dog også ansøge om opholdstilladelse fra en dansk repræsentation i udlandet. Ukrainske statsborgere og personer med flygtningestatus i Ukraine kan sende ansøgningen til Udlændingestyrelsen digitalt, men skal stadigvæk have optaget biometri i Udlændingestyrelsens Borgerservice. Der arbejdes på en digital løsning til ægtefæller og andre nærtstående. Under behandlingen af ansøgninger efter særloven har udlændinge lovligt processuelt ophold.

Meddelelse af opholdstilladelse
Udlændinge med opholdstilladelse efter særloven er fritaget fra udlændingelovens krav om arbejdstilladelse, så længe opholdstilladelsen gælder. Det betyder, at de kan tage arbejde fra det tidspunkt, hvor de bliver meddelt midlertidig opholdstilladelse. Der vil også være adgang til statsfinansieret uddannelse i samme omfang som for andre udlændinge, herunder fx asylansøgere, der har fået opholdstilladelse.

Udlændinge, som har opholdstilladelse efter særlovens regler, kan indgive en ny ansøgning om opholdstilladelse på andet grundlag efter udlændingelovens regler, inden opholdstilladelsen udløber, herunder arbejdsmarkedstilknytningsordningen. Under behandlingen af den nye ansøgning har udlændinge som udgangspunkt ret til at blive i Danmark.

Afvisning og afslag
Der er en række tilfælde, hvor udlændinge vil få afvist eller få afslag på deres ansøgning om opholdstilladelse efter særloven. Ligeledes er der en række situationer, hvor en allerede udstedt opholdstilladelse vil bortfalde eller vil kunne inddrages. Disse regler er stort set svarende til udlændingelovens regler.

Det er Udlændingestyrelsen, der træffer afgørelse i sager om ansøgning om opholdstilladelse efter særloven. Afgørelserne kan påklages inden for 8 uger, og påklages de inden for 7 dage, efter de er meddelt de pågældende, har klagerne opsættende virkning. Udlændinge, der har fået afslag på ansøgning om midlertidig opholdstilladelse, eller hvis opholdstilladelse er inddraget eller bortfaldet, kan ansøge om asyl efter de almindelige bestemmelser i udlændingeloven.

Norrbom Vinding afholder webinar om særloven for arbejdsgivere, der ønsker at vide mere om aspekterne ved at ansætte personer, der er fordrevet fra Ukraine, mandag den 21. marts 2022 kl. 13:00-13:30. Invitation og tilmelding til webinaret kan tilgås here.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.