U

Knowledge

News

Practice areas

People

Events

About us

Careers

02.06.2021 | Industrial relations

Written by

Christian K. Clasen
Managing Partner

OK at få luft for sine frustrationer?

Udtalelser fremsat i en lukket Facebook-gruppe udgjorde ikke organisationsfjendtlig adfærd, da udtalelserne ikke var fremsat direkte over for medarbejderne.

Der gælder et forbud mod organisationsfjendtlig adfærd i den kollektive arbejdsret, som ofte er fastslået udtrykkeligt i hovedaftalerne. I denne sag skulle Arbejdsretten, med udvidet formandskab, tage stilling til, om en række kommentarer fra medlemmer af Tandlægeforeningen i en lukket Facebook-gruppe kunne udgøre organisationsfjendtlig adfærd, og om Tandlægeforeningen i så fald kunne ifalde et organisationsansvar for ikke at have retledt medlemmerne.

HK Privat og Tandlægeforeningen havde indgået overenskomstforlig for klinikassistenter den 5. marts 2020, da regeringen kort efter meldte ud den 11. marts 2020, at store dele af samfundet ville lukke ned som følge af coronasituationen. Nedlukningen betød for tandlægerne, at de kun måtte behandle patienter med kritiske behandlingsbehov. Tandlægeforeningens medlemmer nedstemte kort herefter den 25. marts 2020 overenskomstforliget, og den 1. april 2020 sendte HK Privat 1. konfliktvarsel til Tandlægeforeningen.

I perioden fra den 2. april til den 18. maj 2020 var der flere af Tandlægeforeningens medlemmer, som løbende i en lukket Facebook-gruppe for tandlæger og tandlægestuderende lavede forskellige opslag vedrørende konflikten mellem HK Privat og Tandlægeforeningen. Diskussionerne under opslagene mellem medlemmerne af Tandlægeforeningen vedrørte forskellige emner, herunder muligheden for at opfordre klinikassistenterne til at melde sig ud af HK og ikke at genansætte medarbejderne efter afslutningen af en lovlig strejke.

På et fællesmøde den 25. august 2020 opfordrede FH på vegne af HK Privat Tandlægeforeningen til at tage afstand fra tandlægernes udtalelser og til at retlede de pågældende medlemmer, hvilket Tandlægeforeningen afviste. Herefter indbragte FH på vegne af HK Privat sagen for Arbejdsretten med påstand om, at de forskellige opslag og diskussioner i den lukkede Facebook-gruppe var udtryk for organisationsfjendtlig adfærd.

Ikke organisationsfjendtlig adfærd
Tandlægeforeningen gjorde gældende, at medlemmernes udtalelser var fremkommet i en periode, som havde været særligt frustrerende for tandlægerne henset til nedlukningen og overenskomstforhandlingerne, og at udtalelserne var fremsat i et lukket forum for tandlæger og tandlægestuderende, hvorfor udtalelserne var fremsat indbyrdes mellem tandlæger og tandlægestuderende og ikke direkte over for klinikassistenterne.

Arbejdsretten udtalte indledningsvis som generel betragtning om organisationsfjendtlig adfærd, at forbuddet herimod er et grundlæggende princip i den kollektive arbejdsret, og at forbuddet bl.a. indebærer, at arbejdsgivere ikke må nægte eller opfordre til ikke at genansætte medarbejdere, fordi de har deltaget i en lovlig strejke, og at en arbejdsgiver ikke må opfordre sine organiserede medarbejdere til at melde sig ud af en fagforening.

I denne sag var spørgsmålet imidlertid, om de fremsatte udtalelser kunne udgøre organisationsfjendtlig adfærd, når de var fremsat i en lukket Facebook-gruppe og ikke direkte over for medarbejderne.

Arbejdsretten frifandt både medlemmerne for organisationsfjendtlig adfærd og Tandlægeforeningen for et organisationsansvar. Arbejdsretten tillagde det vægt, at de forskellige udtalelser var blevet fremsat i et lukket forum for tandlæger og tandlægestuderende, og at det ikke var godtgjort, at medlemmerne havde opfordret deres klinikassistenter til at melde sig ud af HK Privat eller truet med ikke at genansætte dem efter afslutningen af en konflikt.

Tandlægeforeningen havde derfor heller ikke været forpligtet til at retlede medlemmerne, allerede fordi udtalelserne ikke udgjorde organisationsfjendtlig adfærd.

Norrbom Vinding bemærker

  • at udtalelser i et lukket forum fra medlemmer af den ene overenskomstpart som udgangspunkt ikke vil kunne være organisationsfjendtlig adfærd, selvom selve indholdet af udtalelserne ellers isoleret set kan være af organisationsfjendtlig karakter, og
  • at en arbejdsgiverforening derfor heller ikke kan ifalde et organisationsansvar for ikke at have retledt sine medlemmer i sådanne tilfælde.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.