U

Knowledge

News

Practice areas

People

Events

About us

Careers

Jobløn eller overtid

En bagermesters arbejde var ikke misbrug af en joblønsordning

Written by

Som joblønsansat har man som udgangspunkt ikke krav på overarbejdsbetaling, ligesom der ikke er en øvre ugentlig tjenestetid, men medarbejderen skal i stedet arbejde de timer, der er nødvendige for at udføre jobbet. Temaet i denne faglige voldgiftssag var, om arbejds-omfanget alligevel kan få et omfang, der udgør misbrug af joblønsordningen med et kompensationskrav til følge.

Sagen handlede om en bagermester, der var omfattet af en joblønsordning fastsat i overenskomsten. Her fremgik bl.a., at arbejdstiden fulgte den arbejdstid, der var gældende inden for pågældende virkeområde, og at det som hovedregel skulle tilstræbes, at start og afslutning af arbejdstiden samt den samlede arbejdstid for mestrene ikke blev væsentlig længere end den, der var gældende for de øvrige medarbejdere.

Samtidig fremgik det, at det fulgte af joblønsansættelsens natur, at man som mester ansættes med selvstændigt ansvarsområde og tilsvarende får ansvar for at udnytte sin arbejdstid hensigtsmæssig.

I den konkrete sag var der uenighed om opgørelse af arbejdstiden, men det var Fødevareforbundet NNF’s påstand, at bagermesteren over 1½ år havde haft et merarbejde (ud over 37 timer) svarende til over 700 timer, og at han derfor havde krav på efterbetaling.

Rum mellem brug og misbrug
Opmanden fandt, at bagermesteren efter overenskomsten ikke havde en øverste arbejdstid. Det var beskrevet i overenskomsten, at misbrug af joblønsordningen eksempelvis kunne være, hvis bagermesteren blev pålagt at undgå overarbejde for sine medarbejderen, i sammenhæng med at bagermesteren selv skulle påtage sig arbejdet. Dette var imidlertid ikke situationen.

Opmanden konstaterede, at bagermesterens arbejdstid havde været væsentlig længere end den, der ifølge overenskomst gælder for øvrige medarbejdere, herunder mere end 42 timer om ugen. Da der imidlertid havde været en normal bemanding i bageriet, og da det ikke var godtgjort, at chefen havde kendskab til omfanget af arbejdet, havde arbejdsgiveren ikke misbrugt joblønsordningen og blev derfor frifundet.

Norrbom Vinding bemærker

  • at afgørelsen bekræfter, at jobløn er uden øvre ugentlig tjenestetid, og at alene det forhold, at der er en stor arbejdsbyrde, ikke er tilstrækkeligt til, at arbejdsgiveren kan anses for at have misbrugt ordningen

Norrbom Vinding repræsenterede arbejdsgiveren under sagen.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.