U

Knowledge

News

Practice areas

People

Events

About us

Careers

28.02.2023 | Industrial relations

Written by

Thea Bytofte
Senior Associate

Har man sagt A, må man også sige B

Det var ikke overenskomststridigt at undlade at betale løn under hjemsendelse til selv-isolation af en medarbejder efter nær kontakt med en smittet under coronapandemien.

Hvis en arbejdsgiver hjemsender en medarbejder, er arbejdsgiveren som udgangspunkt forpligtiget til at betale løn under hjemsendelsen. Undtagelser til udgangspunktet findes i visse overenskomster og i reglerne om fx arbejdsfordeling. I denne sag skulle Arbejdsretten tage stilling til, om en arbejdsgiver var forpligtet til at betale løn eller sygeløn under hjemsendelsen af en medarbejder, der efter sundhedsmyndighedernes anbefalinger burde gå i selvisolation efter at have været i nær kontakt med en smittet under coronapandemien.

Sagen handlede om en medarbejder, der i sensommeren 2021 var i nær kontakt med en person smittet med COVID-19. På daværende tidspunkt var sundhedsmyndighedernes anbefaling, at vaccinerede personer ikke skulle gå i selvisolation ved nær kontakt med en smittet. Ikke-vaccinerede personer skulle derimod gå i selvisolation, indtil der var taget en negativ test på både 4. og 6. dagen efter tidspunktet for den nære kontakt. Medarbejderen var ikke vaccineret mod COVID-19.

Arbejdsgiver pålagde – i overensstemmelse med sundhedsmyndighedernes anbefalinger – medarbejderen at blive hjemme i selvisolation, indtil der forelå en negativ test på 6. dagen. Arbejdsgiver udbetalte ikke løn eller sygeløn i hjemsendelsesperioden. Det var arbejdsgiverens opfattelse, at fraværet var selvforskyldt, idet medarbejderen kunne have undgået fraværet ved at lade sig vaccinere mod COVID-19, og medarbejderen var ikke var syg i hjemsendelsesperioden.

Medarbejderen og dennes faglige organisation mente derimod, at det var virksomhedens beslutning at hjemsende medarbejderen, og at vedkommende derfor havde ret til løn under hjemsendelsen, eller at der subsidiært var ret til sygeløn under hjemsendelsen.

Ingen ret til løn eller sygeløn under hjemsendelse
Arbejdsretten fandt, at medarbejderen hverken havde ret til løn eller sygeløn i hjemsendelsesperioden.

Retsformanden lagde for afgørelsen til grund, at arbejdsgiveren valgte at hjemsende medarbejderen i overensstemmelse med sundhedsmyndighedernes anbefalinger om selvisolation ved nær kontakt til en person smittet med COVID-19.

Herefter bemærkede retsformanden, at medarbejderen ved at fravælge at lade sig vaccinere mod COVID-19 selv havde bragt sig i en situation, hvor vedkommende ikke ville kunne møde på arbejde, hvis vedkommende kom i nær kontakt med en person smittet med COVID-19, og sundhedsmyndighedernes anbefalinger skulle overholdes. Medarbejderen var derfor nærmest til at bære risikoen for, at denne situation indtraf, og virksomheden var derfor ikke forpligtet til at betale løn i hjemsendelsesperioden.

Da medarbejderen ikke var syg i hjemsendelsesperioden, var der heller ikke ret til sygeløn.

Idet medarbejderen ikke havde ret til løn eller sygeløn i hjemsendelsesperioden, var der ikke handlet overenskomststridigt ved at undlade sådanne betalinger, og arbejdsgiveren blev derfor frikendt.

Norrbom Vinding bemærker

  • at Arbejdsrettens afgørelse er en illustration af, at en medarbejder i visse tilfælde, hvor vedkommende selv er ansvarlig for – eller er nærmest til at bære risikoen for – at det er nødvendigt at hjemsende vedkommende, ikke vil være berettiget til at modtage løn under hjemsendelsen, og
  • at afgørelsen tillige viser, at situationer, hvor en medarbejder under coronapandemien blev hjemsendt med henblik på selvisolation efter nær kontakt med en person smittet med COVID-19 i overensstemmelse med sundhedsmyndighedernes anbefalinger, efter omstændighederne kunne udgøre sådanne tilfælde.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.