U

Knowledge

News

Practice areas

People

Events

About us

Careers

22.03.2021 | Industrial relations

Written by

Christian K. Clasen
Managing Partner

Frifundet for fritvalg

Lærlinge havde ikke krav på at være en del af fritvalgsordning, selvom alle medarbejdere ifølge ordlyden af overenskomsten var omfattet.

En overenskomstbestemmelse skal fortolkes på baggrund af forskellige elementer, herunder den naturlige sproglige forståelse, parternes forudsætninger ved bestemmelsens indførelse og fælles forståelse. På den baggrund skulle den faglige voldgift i denne sag afgøre, om lærlinge havde ret til fritvalg efter overenskomsten mellem Brugsforeningsbevægelsens Arbejdsgiverorganisation (herefter BBA) og Fødevareforbundet NNF.

Fritvalgsordningen blev i 2003 indført med udgangspunkt i sammenligningsområdet Danske Slagtermestres ordning, hvor lærlinge ikke var omfattet. BBA fik efterfølgende medhold af Arbejdsretten i påstanden om, at BBA kunne kræve, at der ved fornyelsen af overenskomsterne skete et skift i sammenligningsområde.

Ved overenskomstforhandlingerne for 2009-2012 overgik sammenligningsområdet herefter til at være Dansk Erhvervs overenskomst med Fødevareforbundet NNF, og henvisningen til det tidligere sammenligningsområde blev fjernet.

Ved en senere overenskomstfornyelse for 2014-2017 blev det tilføjet, at ”Alle medarbejdere ansat på overenskomsten er omfattet af en fritvalgsordning”. Ved ingen af overenskomstforhandlingerne havde Fødevareforbundet NNF dog fremsat krav om, at lærlinge skulle være omfattet, og det var heller ikke blevet drøftet i øvrigt.

Under sagen gjorde Fødevareforbundet NNF gældende, at lærlinge ud fra ordlyden af overenskomsten havde krav på at være omfattet af fritvalgsordningen, og at allerede fra tidspunktet, hvor henvisningen til det tidligere sammenligningsområde blev fjernet, kunne vilkårene ikke anses for at være videreført.

BBA gjorde på den anden side gældende, at det fremgik af en række af overenskomsterne, at fritvalgsordningen var implementeret efter de mellem parterne aftalte retningslinjer, og det ikke fremgik heraf, at de oprindelige forudsætninger skulle være ændret. Derudover havde spørgsmålet ikke på noget tidspunkt været forhandlet mellem parterne under overenskomstforhandlingerne siden indførelsen af ordningen.

Ingen ændring tilsigtet
Opmanden lagde til grund, at der var enighed om, at fritvalgsordningen oprindeligt ikke havde omfattet lærlinge. Det måtte derfor påhvile Fødevareforbundet NNF at løfte bevisbyrden for, at parterne havde tilsigtet, at den fjernede henvisning til det tidligere sammenligningsområde skulle indebære, at lærlinge blev omfattet, idet ordlyden hverken be- eller afkræftede denne påstand.

Opmanden fandt, at henvisningen i bestemmelsen til de mellem parternes aftalte retningslinjer måtte være en reference til selve fritvalgsordningen, og da der ikke var rejst krav om ændring af fritvalgsordningen for så vidt angår lærlinge, måtte overenskomsten forstås således, at lærlinge fortsat ikke var omfattet.

I forhold til den efterfølgende ændring, hvor ”alle medarbejdere” var omfattet, udtalte opmanden, at det påhvilede BBA at bevise, at parterne havde tilsigtet en anden forståelse end ordlyden.

Ved den pågældende overenskomstforhandling skete der en sammenskrivning mellem to overenskomster, hvilket ifølge overenskomsten var sket omkostningsneutralt. Da lærlinge ikke tidligere havde haft ret til fritvalg, ville en sådan ændring ikke kunne anses for omkostningsneutral. På den baggrund fandt opmanden, at det var godtgjort, at det ikke havde været hensigten med bestemmelsen at inkludere lærlinge i fritvalgsordningen.

Norrbom Vinding bemærker

  • at afgørelsen illustrerer, hvordan bevisbyrden fordeler sig mellem to parter i en sag om overenskomstfortolkning, idet det påhvilede klager at bevise, at der var sket en ændring af den hidtidig forståelse, når en sådan ændring ikke kunne læses ud af overenskomsten, mens det påhvilede indklagede at bevise, at bestemmelsen skulle forstås anderledes end en relativt klar ordlyd, og
  • at afgørelsen derudover illustrerer, at en overenskomstpart, der foreslår en ændring i en bestående ordning, ud fra et loyalitetssynspunkt er forpligtet til at påpege rækkevidden af denne ændring, såfremt det ikke er åbenlyst, og at bestemmelsen i modsat fald må fortolkes i overensstemmelse med den ordning, som hidtil har været gældende mellem parterne.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.