U

Knowledge

News

Practice areas

People

Events

About us

Careers

29.06.2021 | Industrial relations

Written by

Christian K. Clasen
Managing Partner

Forhøjet ferietillæg bortfalder ikke

Medarbejdere, der i forbindelse med overgangen til den nye ferielov optjente forhøjet ferietillæg i indefrysningsperioden, skal have udbetalt den del af ferietillægget, der var ud over ferielovens ferietillæg på 1 %.

Som led i overgangen til den nye ferielov blev den ferie, medarbejdere optjente fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020, indefrosset. For medarbejdere med ret til ferie med løn blev beløbet til indefrysning beregnet på samme måde, som hvis medarbejderne var fratrådt, dvs. som 12,5 % af lønnen i optjeningsperioden, hvilket inkluderede det lovpligtige ferietillæg på 1 %. Ferierettigheder ud over de lovbestemte blev ikke indefrosset.

I en række kollektive overenskomster er det aftalt, at medarbejderne har ret til et forhøjet ferietillæg. Efter visse af disse overenskomster bortfalder optjent forhøjet ferietillæg ved fratræden. Spørgsmålet i denne faglig voldgiftssag var, om medarbejdere, der havde optjent forhøjet ferietillæg i indefrysningsperioden, havde ret til at få udbetalt den del af ferietillægget, som lå ud over den lovbestemte ene procent, eller om retten til betaling bortfaldt.

Det fremgik af den omhandlede overenskomst, at medarbejderne optjente et ferietillæg på 3 %. Det fremgik herudover, at ikke afholdt ferie blev afregnet som 12,5 % af lønnen i optjeningsperioden ved fratræden, hvorfor de ”ekstra” 2 % ferietillæg bortfaldt ved fratræden.

Den indklagede virksomhed var repræsenteret af Dansk Erhverv, som fremførte DA-medlemmernes fælles synspunkter. Dansk Erhverv gjorde bl.a. gældende, at idet feriegodtgørelsen til indefrysning skulle beregnes som ved medarbejdernes fratræden, skulle det forhøjede ferietillæg bortfalde.

På lønmodtagersiden gjorde HK de synspunkter gældende, som mange faglige organisationer var enige i, herunder særligt at medarbejderne netop ikke var fratrådt, og at forhøjet ferietillæg derfor skulle udbetales som sædvanligt og ikke som ved fratræden.

Ferietillæg skulle udbetales
De tre opmænd vurderede, at medarbejderne havde ret til at få udbetalt forhøjet ferietillæg optjent i indefrysningsperioden.

Opmændene udtalte, at en fravigelse af forpligtelsen til at udbetale forhøjet ferietillæg krævede et klart og sikkert grundlag. Opmændene fandt, at der hverken i overenskomsten eller i øvrigt var aftalt noget om håndteringen af forhøjet ferietillæg i forbindelse med overgangsperioden, som kunne begrunde, at forhøjet ferietillæg optjent i indefrysningsperioden skulle behandles som ved fratræden og derfor bortfalde.

Opmændene lagde særligt vægt på, at det fremgik udtrykkeligt af forarbejderne til den nye ferielov og loven om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler, at indefrysningen kun vedrørte ferierettigheder efter ferieloven, og at supplerende ferierettigheder – medmindre der forelå anden aftale herom – skulle udbetales til medarbejderne. Det fremgik derudover af forarbejderne, at det blev anset for at være af afgørende betydning, at medarbejdere bevarede deres ret til optjent feriebetaling.

At der var valgt samme beregningsprincip for indefrysningen af feriegodtgørelse som ved medarbejdernes fratræden, kunne ikke i sig selv begrunde, at optjent forhøjet ferietillæg skulle bortfalde som ved fratræden.

Norrbom Vinding bemærker

  • at selvom afgørelsen vedrører en bestemt overenskomst, må kendelsen forventes at være repræsentativ for overenskomster med et tilsvarende regelsæt, og
  • at udgangspunktet derfor er, at medarbejdere, der efter kollektiv eller individuel aftale har optjent forhøjet ferietillæg i perioden fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020, har ret til at få udbetalt den del af ferietillægget, som ligger ud over det lovbestemte ferietillæg på 1 %, uanset om det følger af aftalen, at det forhøjede ferietillæg bortfalder ved fratræden.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.