U

Knowledge

News

Practice areas

People

Events

About us

Careers

12.09.2022 | Industrial relations

Written by

Rasmus Linding
Partner

En fjer kan blive til fem høns

Det var uberettiget at bortvise en kommunaldirektør, da hun ikke havde gjort sig skyldig i væsentlig misligholdelse af sit ansættelsesforhold. Der forelå derimod et tilstrækkeligt grundlag for at skride til afskedigelse, da kommunaldirektøren, ved ikke loyalt at orientere det politiske niveau om alvorlige oplysninger, havde begået en tjenesteforseelse.

Når en medarbejder bortvises, skal arbejdsgiver kunne godtgøre, at medarbejderen væsentligt har misligholdt sit ansættelsesforhold. I denne sag skulle opmanden i en afskedigelsesnævnssag tage stilling til, om det var tilfældet, da en forhenværende kommunaldirektør blev bortvist.

Sagen startede med, at kommunen i december 2020 iværksatte en advokatundersøgelse, som bl.a. skulle indeholde en redegørelse for og vurdering af forløbet i forbindelse med den daværende borgmesters grundkøb og den efterfølgende byggesagsbehandling.

Da der samtidigt verserede rygter om, at kommunaldirektøren og borgmesteren havde et nært og intimt forhold, blev undersøgelsen udvidet til også at omfatte en afdækning af, om henvendelser om relationens karakter var håndteret korrekt. Og i umiddelbar forlængelse heraf blev kommunaldirektøren fritaget for tjeneste.

Advokatundersøgelsen konkluderede i marts 2021, at kommunaldirektøren og borgmesteren burde have orienteret kommunens økonomiudvalg om rygterne vedrørende det nære forhold på et tidligere tidspunkt, end tilfældet var, og at den orientering, der fandt sted, i øvrigt ikke havde været tilstrækkelig. Endvidere var det vurderingen, at kommunaldirektøren og borgmesteren var inhabile i forhold til beslutningen om, at der ikke skulle være sket en orientering af økonomiudvalget på et tidligere tidspunkt.

Baseret på advokatundersøgelsens konklusioner valgte kommunen at politianmelde kommunaldirektøren for groft at have tilsidesat sine tjenestepligter, og derefter blev der indledt en bortvisningssag.

Efter at anklagemyndigheden i juni 2021 havde truffet afgørelse om ikke at rejse en straffesag, anlagde kommunaldirektørens faglige organisation sag mod kommunen med påstand om løn i opsigelsesperioden og godtgørelse for uansøgt afsked, jf. rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer; i alt knap 3 mio. kr.

Kommunen fastholdt, at kommunaldirektøren væsentligt havde misligholdt sine forpligtelser ved at have deltaget i beslutning(er) om forelæggelse for økonomiudvalget af oplysninger om rygter om en nær, intim relation med borgmesteren og ved at undlade at træffe beslutning(er) om at orientere økonomiudvalget om sådanne rygter.

Endvidere anførte kommunen, at der i administrationens økonomistyring havde foreligget fejl og mangler, som kunne bebrejdes kommunaldirektøren, og at hun havde varetaget partipolitiske interesser, idet hun havde tilladt, at borgmesteren i høj grad deltog i forvaltningens anliggender. Derudover blev det gjort gældende, at der havde bestået en nær og intim relation mellem kommunaldirektøren og borgmesteren, der bragte kommunaldirektøren i en situation, hvor hun som minimum var i væsentlig risiko for at være generelt inhabil til at varetage sin rolle som kommunaldirektør.

En opsigelse havde været berettiget
Opmanden fandt, at kommunen ikke havde godtgjort, at der – på baggrund af den skete bevisførelse og i lyset af den strafferetlige efterforskning – havde været en sådan nær og intim relation mellem kommunaldirektøren og borgmesteren, at der havde foreligget inhabilitet, hverken generelt eller konkret. Opmanden fandt det heller ikke godtgjort, at kommunaldirektøren havde varetaget partipolitiske interesser i sit virke som kommunaldirektør, og heller ikke forholdene i kommunens økonomistyring kunne begrunde en bortvisning.

Derimod udgjorde det et tilstrækkeligt grundlag for en afskedigelse, at kommunaldirektøren havde undladt at orientere økonomiudvalget om en anonym mail, der indeholdt bekymringer om hendes forhold til den daværende borgmester, og dette på trods af, at den daværende borgmester havde modsat sig dette. Denne undladelse var at anse for en tjenesteforseelse, ikke mindst fordi rygterne i forbindelse med en mulig offentliggørelse heraf bl.a. kunne være skadelige for kommunen.

Da der således ikke forelå væsentlig misligholdelse, blev kommunen pålagt at betale løn i opsigelsesperioden samt en godtgørelse på 12 måneders løn til kommunaldirektøren.

Norrbom Vinding bemærker

  • at afgørelsen tjener til illustration af, at der skal foreligge det fornødne bevismæssige grundlag, for at arbejdsgiver kan løfte bevisbyrden for, at der foreligger væsentlig misligholdelse, og
  • at afgørelsen derudover viser, at der i hvert fald for så vidt angår embedsmænd i de øverste ledelseslag stilles krav om, at de loyalt og straks informerer det politiske niveau om alvorlige beskyldninger og/eller belastende oplysninger, der potentielt vil kunne være skadelige for myndigheden, således at politikerne ikke fratages muligheden for at reagere.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.