U

Knowledge

News

Practice areas

People

Events

About us

Careers

28.04.2022 | Industrial relations

Written by

Ditte Damsgaard
Senior Associate

Bod for brud på arbejdstidsaftale

Arbejdsretten pålagde region bod for et betydeligt antal overtrædelser af arbejdstidsreglerne på et hospital, men tilsidesatte klagers synspunkter om overtrædelsernes omfang.

Det kan være bodspådragende for arbejdsgiver, hvis kollektivt aftalte arbejdstidsregler ikke overholdes. Bod kan bortfalde under særligt formildende omstændigheder og fastsættes bl.a. under hensyn til undskyldelighed. I denne sag var der enighed om, at arbejdstidsreglerne var overtrådt. Spørgsmålet for Arbejdsretten var, i hvilket omfang der var sket overtrædelse, og hvorvidt arbejdsgiver skulle pålægges bod.

Under udrulningen af det nye it-system Sundhedsplatformen på et hospital var det på den ene side nødvendigt at undervise hospitalets personale i det nye system. På den anden side skulle hospitalets drift opretholdes, og undervisningen skulle planlægges under overholdelse af de sædvanlige arbejdstidsregler.

Det viste sig, at undervisningen af hospitalets sygeplejersker i en række tilfælde havde medført brud på reglerne om længden af vagter, den ugentlige fridøgnsperiode og hviletiden mellem to vagter. Både regionen og Dansk Sygeplejeråd forsøgte at klarlægge omfanget af overtrædelserne. Parterne drøftede flere gange en forligsmæssig løsning af sagen, og Dansk Sygeplejeråd foreslog bl.a. en kompensation på 25.000 kr. pr. sygeplejerske.

Der blev gennemført en fælles undersøgelse via et dataudtræk, som viste, at arbejdstidsaftalen var brudt i 3.544 tilfælde. Regionen foretog herefter en manuel gennemgang af tilfældene og kom frem til, at der kun var tale om 748 brud. Herudover iværksatte hospitalet en række initiativer for at sikre overholdelsen af arbejdstidsreglerne.

For Arbejdsretten anførte Dansk Sygeplejeråd bl.a., at resultaterne fra den fælles undersøgelse skulle lægges til grund, samt at regionen skulle pålægges bod for gentagne, systematiske og objektivt konstaterbare brud på arbejdstidsreglerne.

Regionen anførte omvendt, at resultatet af den manuelle gennemgang af bruddene fra den fælles undersøgelse skulle lægges til grund, fordi dataudtrækkene ikke var retvisende. Herudover påstod regionen frifindelse for betaling af bod.

Arbejdsrettens resultat
Arbejdsretten kom frem til, at Dansk Sygeplejeråd ikke havde godtgjort, at der var sket 3.544 brud på arbejdstidsaftalen. Arbejdsretten lagde herefter regionens optælling af 748 brud til grund. Herudover lagde Arbejdsretten til grund, at der også i øvrige perioder var sket et ikke ubetydeligt antal overtrædelser af arbejdstidsreglerne.

Arbejdsretten afviste, at overtrædelserne af arbejdstidsreglerne havde været bevidste og systematiske, men pålagde regionen en bod på 250.000 kr.

Ved fastsættelsen af boden konstaterede Arbejdsretten på den ene side, at der var dokumenteret et betydeligt antal overtrædelser af arbejdstidsaftalen. På den anden side lagde Arbejdsretten bl.a. vægt på kompleksiteten i reglerne, at overtrædelserne i et vist omfang kunne være undskyldelige, og at hospitalet havde iværksat en handlingsplan for at undgå brud i fremtiden.

Norrbom Vinding bemærker

  • at dommen fra Arbejdsretten bekræfter, at arbejdsgivere kan ifalde bod ved overtrædelse af arbejdstidsregler, men illustrerer, at bruddene skal være dokumenterede, og
  • at dommen samtidig viser, at det kan indgå som en formildende omstændighed i bodsudmålingen, hvis overtrædelserne må anses for undskyldelige, og hvis arbejdsgiver iværksætter tiltag for at bringe overtrædelserne til ophør.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.