07.04.2022 | Industrial relations

Written by

Jesper Oehlenschlaeger Madsen
Associate Partner

Vores buschauffør kan ikke køre bus, køre bus

En buschauffør var ikke berettiget til fratrædelsesgodtgørelse, da han ikke var blevet afskediget ”uden egen skyld”.

I nogle kollektive overenskomster findes der regler om, at medarbejdere med lang anciennitet har ret til en fratrædelsesgodtgørelse, hvis de bliver opsagt ”uden egen skyld”. I denne faglige voldgiftssag var spørgsmålet, om en buschauffør var berettiget til fratrædelsesgodtgørelse, efter han blev afskediget på grund af gentagne uheld med sin bus.

Buschaufføren havde tilbage i 2017 modtaget en advarsel, efter at han havde været involveret i en kollision. Trods denne advarsel kørte han efterfølgende – ved fire forskellige lejligheder – ind i forskellige objekter. Der var ikke tale om egentlige trafikuheld, hvor andre trafikanter eller passagerer kom til skade, men der var sket skade på bussen.

Buschaufføren modtog en skriftlig advarsel efter hvert uheld og blev til sidst afskediget efter det fjerde uheld. I forbindelse med afskedigelsen modtog han ingen fratrædelsesgodtgørelse i henhold til overenskomsten på området, fordi det busselskab, som han havde været ansat i, mente, at buschaufføren ikke var ”uden egen skyld” i afskedigelsen.

Buschaufførens faglige organisation, 3F, var ikke tilfreds med den beslutning og indbragte spørgsmålet for en faglig voldgift. 3F anførte under sagen bl.a., at der var tale om uforsætlige og simple uheld, som ikke kunne bebrejdes chaufføren, og som derfor ikke burde kunne føre til, at han mistede retten til fratrædelsesgodtgørelse.

Opmandens fortolkning og vurdering
Opmanden vurderede, at der ikke var grundlag for at udmåle en godtgørelse i den konkrete sag. Opmanden udtalte på det generelle plan, at buschauffører – ligesom ansatte inden for andre fag – skal præstere et ”godt og ordentlig arbejde i overensstemmelse med fagets standard og normer”.

I den konkrete sag vurderede opmanden, at der var tale om uheld, som buschaufføren burde have undgået ved at udvise ”fornøden agtpågivenhed og omhu”, og at uheldene ”utvivlsomt” kunne bebrejdes chaufføren, som i sit arbejde havde udvist en gentagen ”skødesløshed” på trods af flere advarsler.

Afskedigelsen var derfor berettiget og ikke ”uden egen skyld”, hvorfor chaufføren ikke havde krav på fratrædelsesgodtgørelse.

Norrbom Vinding bemærker

  • at afgørelsen på det generelle plan bekræfter, at man normalt må kunne forvente, at medarbejdere udfører et godt og ordentligt arbejde i overensstemmelse med de standarder og normer, der er gældende inden for de pågældende medarbejderes fag, men
  • at afgørelsen i øvrigt er konkret begrundet.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.