U

Knowledge

News

Practice areas

People

Events

About us

Careers

13.04.2023 | Employment law

Written by

Rasmus Linding
Partner

Stresset og sygemeldt

Det var sagligt at afskedige en administrativ medarbejder på grund af arbejdsbetinget sygefravær

Det følger af fast retspraksis, at en sygemeldt medarbejder som udgangspunkt kan afskediges, når sygefraværet udgør en driftsmæssig belastning. Temaet i denne afskedigelsesnævnssag var, om det havde nogen betydning, at sygefraværet skyldtes arbejdsbetinget stress.

Sagen handlede om en kommunal ansat administrativ medarbejder, der blev sygemeldt efter ca. 1½ års ansættelse. Af de indhentede mulighedserklæringer fremgik, at sygefraværet skyldtes arbejdsbetinget stress, og at medarbejderen havde brug for at forblive fuldtidssygemeldt i ca. 3½ måned, før hun langsomt kunne trappe op over 3 måneder.

Da medarbejderen havde været sygemeldt omkring 100 dage, valgte arbejdsgiveren at afskedige medarbejderen dels som følge af den driftsmæssige belastning, og dels som følge af, at medarbejderens læge havde angivet, at opstarten forudsatte, at arbejdsmængden fremover blev nedsat. Arbejdsgiveren havde imidlertid vurderet, at mængden af arbejdsopgaver i stillingen var passende.

Hensigtsmæssigt tilrettelagt
Medarbejderens faglige organisation indbragte herefter sagen for et afskedigelsesnævn og gjorde gældende, at afskedigelsen var usaglig, idet afskedigelsen ikke var rimelig begrundet i hverken medarbejderen eller arbejdsgiverens forhold. Den faglige organisation gjorde videre gældende, at arbejdsgiveren på intet tidspunkt havde medvirket til at fastholde medarbejderen i stillingen på trods af, at sygefraværet var arbejdsbetinget.

Opmanden fandt, at arbejdsgiveren, på baggrund af omfanget af medarbejderens sygefravær, den lægefaglige vurdering om udsigterne til optrapning og tilbagevenden samt sygefraværets driftsmæssige belastning, som udgangspunkt var berettiget til at afskedige medarbejderen. Et andet resultat ville således forudsætte, at medarbejderens sygefravær kunne tilregnes arbejdsgiveren, fx som følge af uhensigtsmæssig tilrettelæggelse af arbejdet.

På trods af modstridende forklaringer om dette synspunkt fandt opmanden det godtgjort, at medarbejderens forgængere og efterfølger i det væsentlige havde løst/løste de samme arbejdsopgaver, og at dette var sket/skete inden for normal arbejdstid. Det kunne derfor ikke lægges til grund, at arbejdsgiveren havde stillet uforsvarlige eller urimelige krav til medarbejderen.

Da den nærmeste leder desuden løbende havde været opmærksom på medarbejderens forhold og støttet hende, fandt opmanden, at afskedigelsen var saglig. Det kunne ikke føre til en anden vurdering, at medarbejderen efterfølgende havde fået og varetog en lignende stilling i en anden kommune.

Norrbom Vinding bemærker

  • at afgørelsen fastslår, at hvis der skal ske fravigelse fra udgangspunktet om, at det er sagligt at afskedige en medarbejder som følge af sygefravær, når dette udgør en driftsmæssig belastning, forudsætter det, at medarbejderens sygefravær kan tilregnes arbejdsgiveren, fx som følge af uhensigtsmæssig tilrettelæggelse af arbejdet.

Norrbom Vinding repræsenterede arbejdsgiveren under sagen.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.