U

Knowledge

News

Practice areas

People

Events

About us

Careers

19.10.2020 | Employment law

Written by

Yvonne Frederiksen
Partner LLM

Lovforslag om udvidelse af sorgorlov for forældre, der mister et barn

Beskæftigelsesministeren har fremsat et lovforslag, der bl.a. indebærer, at forældres fraværsperiode under sorgorlov udvides fra 14 uger til 26 uger efter barnets død, hvis barnet er dødfødt eller dør, inden det er fyldt 18 år.

Beskæftigelsesministeren har netop fremsat et lovforsalg om ændring af barselsloven, lov om sygedagpenge og forskellige andre love.

Lovforslaget udgør en opfølgning på den politiske aftale imellem regeringen og en række af Folketingets partier om udvidelsen af retten til sorgorlov. Aftalen udspringer af et beslutningsforslag – der er baseret på et borgerforslag. Det fremgår af aftalen, at aftaleparterne er enige med forslagsstillerne i, at der er behov for sorgorlov til alle forældre, der mister deres barn – uanset om barnet er nyfødt eller ældre.

Lovforslaget indebærer derfor, at sorgorloven udvides til at omfatte alle forældre, der mister et barn inden det fyldte 18. år, og dertil forlænges fraværsperioden fra 14 til 26 uger efter barnets død.

Efter de nuværende regler har forældre mulighed for fravær i 14 uger, såfremt barnet er dødfødt, dør eller bliver bortadopteret inden den 32. uge efter fødslen. Ligeledes har adoptionsforældre efter de gældende regler mulighed for sorgorlov, hvis et adopteret barn dør inden den 32. uge efter modtagelsen af barnet. Forældre, der mister et ældre barn, har ikke ret til fravær i forbindelse med barnets død.

Med lovforslaget foreslås desuden, at der til sorgorloven knyttes en ret til barselsdagpenge under det udvidede fravær. I relation hertil foreslås der derfor indført en særregel for forældre, der allerede er på orlov med ret til barselsdagpenge. For disse vil en påbegyndelse af sorgorloven således ikke anses for at udgøre en ny fraværsperiode.

Endelig foreslås det, at alle medarbejdere, der vil udnytte retten til sorgorlov, fortsat har pligt til uden ugrundet ophold at underrette arbejdsgiveren herom, og medarbejdere skal som noget nyt også give besked om fraværets længde.

Hvis lovforslaget vedtages, vil de nye regler træde i kraft den 1. januar 2021.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.