15.02.2021 | Employment law

Written by

Sara Baldus
Senior Associate

Intet at komme efter

En elevatormonteringsvirksomhed havde ikke overtrådt markedsføringsloven, da en gruppe medarbejdere hos en tidligere samarbejdspartner blev ansat.

Det følger af markedsføringsloven, at erhvervsdrivende skal udvise god markedsføringsskik. Virksomheder skal konkurrere med hinanden, men illoyale handlinger kan udløse et ansvar. Reglerne kan fx være relevante, hvis en gruppe medarbejdere forlader en virksomhed samtidig for at starte sammen et nyt sted. Men lå der illoyale handlinger eller udnyttelse af forretningshemmeligheder bag, da ti medarbejdere rykkede over til samarbejdspartneren? Det var temaet i denne sag for Sø- og Handelsretten.

Elevatormonteringsvirksomheden havde haft et samarbejde med en anden virksomhed, der indebar, at denne virksomhed skulle stille medarbejdere til rådighed. Aftalen udløb i 2019, hvorefter parterne forhandlede en ny aftale, men uden resultat. I samme periode opstod der uenigheder mellem parterne, som endte med indgåelse af et forlig. Uenighederne havde bl.a. medført, at nogle af de udlejede medarbejdere til elevatormonteringsvirksomheden havde været hjemsendt og andre var blevet opsagt.

Da samarbejdet ophørte, søgte elevatormonteringsvirksomheden efter egne medarbejdere via stillingsopslag, og i perioden herefter blev i alt ti af den tidligere samarbejdspartners medarbejdere ansat. Det svarede til over halvdelen af de medarbejdere, som tidligere fast havde været udlejet til elevatormonteringsvirksomheden. Nogle af medarbejderne havde selv opsagt deres stillinger, mens andre var blevet opsagt.

Den tidligere samarbejdspartner mente, at elevatormonteringsvirksomheden havde overtrådt god markedsføringsskik, bl.a. ved at have rettet henvendelser til medarbejderne for at tilskynde dem til at tage ansætte (et kollektivt anslag) og ved uretmæssigt at have udnyttet oplysninger om de ansattes vilkår (forretningshemmeligheder). Sagen endte ved Sø- og Handelsretten.

Bare ærgerligt
I Sø- og Handelsretten blev elevatormonteringsvirksomheden frifundet. Retten konstaterede først og fremmest, at i relation til de medarbejdere, som den tidligere samarbejdspartner selv havde afskediget, kunne skiftet utvivlsomt ikke bebrejdes elevatormonteringsvirksomheden. Der var imidlertid heller ikke grund til at antage, at de øvrige medarbejdere var skiftet på elevatormonteringsvirksomhedens initiativ. Retten bemærkede, at det dog ikke i sig selv var i strid med god markedsføringsskik at ansætte udlejede medarbejdere, selvom virksomheden måtte have taget initiativet.

Det var ikke bevist, at elevatormonteringsvirksomheden uberettiget havde udnyttet forretningshemmeligheder eller oplysninger fra samarbejdspartneren i øvrigt. En medarbejder har ret til at videregive oplysninger om egne ansættelsesvilkår til enhver, og sådanne oplysninger kan ikke udgøre en forretningshemmelighed. Der var med andre ord ikke belæg for at fastslå, at elevatormonteringsvirksomheden havde ageret illoyalt over for den tidligere samarbejdspartner, og dermed var der heller ikke handlet i strid med markedsføringsloven.

Norrbom Vinding bemærker

  • at dommen illustrerer, at det ikke er i strid med god markedsføringsskik at rekruttere og ansætte medarbejdere, der er udlejet af en samarbejdspartner, men
  • hvis en virksomhed agerer illoyalt over for kandidaternes arbejdsgiver i rekrutteringsprocessen, kan der konkret være tale om, at reglerne om god markedsføringsskik overtrædes, og
  • at det ved læsning af dommen er væsentligt at være opmærksom på, at der i sagen var tale om tidligere samarbejdspartnere og ikke konkurrerende virksomheder.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.