28.06.2023 | Industrial relations

Written by

Sara Baldus
Senior Associate

Ingen tillidsrepræsentant uden overenskomst

En tillidsrepræsentants funktion ophørte på tidspunktet for en virksomhedsoverdragelse, fordi erhververen havde frasagt sig overenskomsten.

Ifølge virksomhedsoverdragelsesloven bevarer lønmodtagerrepræsentanter deres funktion og rettigheder efter en virksomhedsoverdragelse, medmindre grundlaget for lønmodtagerrepræsentationen ophører ved overdragelsen. I så fald bevarer lønmodtagerrepræsentanterne deres beskyttelse i en periode svarende til deres (ofte forlængede) opsigelsesvarsel. I denne sag har Østre Landsret set på, om en tillidsrepræsentants funktion ophørte i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse, hvor erhververen frasagde sig overenskomsten, og hvornår tillidsrepræsentantens beskyttelse efterfølgende ophørte.

Sagen handlede om en virksomhedsoverdragelse i forbindelse med et offentligt udbud på sundhedsområdet. Ved overdragelsen valgte erhververen at frasige sig overenskomsten og informerede samtidig tillidsrepræsentanten om, at hendes funktion ville ophøre på overdragelsestidspunktet. Erhververen tilføjede, at tillidsrepræsentantens opsigelsesbeskyttelse ville gælde i en periode svarende til det forlængede opsigelsesvarsel for tillidsrepræsentanter efter overenskomsten.

Da beskyttelsesperioden udløb, varslede erhververen ændrede ansættelsesvilkår for den nu forhenværende tillidsrepræsentant. Tillidsrepræsentanten valgte ikke at acceptere de nye vilkår og betragtede sig derfor som opsagt.

Den faglige organisation rejste efterfølgende en sag ved de almindelige domstole om fortolkning af reglerne i virksomhedsoverdragelsesloven og mente, at tillidsrepræsentanten havde bevaret sin hidtidige funktion og beskyttelse som tillidsrepræsentant ved overdragelsen, fordi det ikke ville være i overensstemmelse med det bagvedliggende direktiv, hvis en erhververs frasigelse af overenskomsten kunne føre til, at beskyttelsen ophørte. Derudover var synspunktet, at beskyttelsen som tillidsrepræsentant tidligst kunne opsiges ved overenskomstens udløb og ikke ved udløbet af medarbejderens individuelle forlængede varsel.

Erhververen henviste til, at tillidsrepræsentantens funktion var ophørt på tidspunktet for overdragelsen, fordi overenskomsten var frasagt, og at tillidsrepræsentantens beskyttelse ophørte på det tidspunkt, hvor hendes forlængede opsigelsesvarsel udløb regnet fra tidspunktet for overdragelsen.

Ikke længere beskyttet
Østre Landsret fandt med henvisning til ordlyden af virksomhedsoverdragelsens regler om tillidsrepræsentanters forhold ved virksomhedsoverdragelse, at erhververens frasigelse af overenskomsten medførte, at grundlaget for lønmodtagerrepræsentationen ophørte ved virksomhedsoverdragelsen. Som følge heraf ophørte også tillidsrepræsentantens funktion på overdragelsestidspunktet.

Om spørgsmålet om varigheden af tillidsrepræsentantens beskyttelse fandt landsretten, at beskyttelsen gjaldt i en periode svarende til det opsigelsesvarsel, der var aftalt eller fastsat i overenskomsten for opsigelse af lønmodtagerrepræsentanter. Erhververen blev dermed frifundet.

Sagen er behandlet af Østre Landsret som 1. instans, og dommen er anket til Højesteret.

Norrbom Vinding bemærker

  • at dommen fastslår, at en erhververs frasigelse af en overenskomst er en omstændighed, der kan medføre, at grundlaget for lønmodtagerrepræsentation ophører, og at en tillidsrepræsentants funktion som konsekvens ophører på tidspunktet for virksomhedsoverdragelsen, og
  • at Højesteret nu får mulighed for at tage stilling til spørgsmålet, herunder om reglernes forenelighed med det bagvedliggende EU-direktiv.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.