U

Knowledge

News

Practice areas

People

Events

About us

Careers

08.12.2022 | Industrial relations

Written by

Ditte Damsgaard
Senior Associate

En fjendtlig opsigelse

Det var udtryk for en organisationsfjendtlig handling at afskedige en medarbejder, der havde medvirket til at arrangere et valg af en tillidsrepræsentant.

I den kollektive arbejdsret gælder et forbud mod organisationsfjendtlig adfærd, som ofte er fastslået udtrykkeligt i hovedaftalerne. Afskedigelse af tillidsrepræsentanter kan efter omstændighederne udgøre en organisationsfjendtlig handling. I denne sag skulle Arbejdsretten tage stilling til, om afskedigelsen af en medarbejder, der havde medvirket til at arrangere et valg af en tillidsrepræsentant, udgjorde en organisationsfjendtlig handling.

Sagen drejede sig om en timelønnet plastmager ansat hos en plastvirksomhed. Plastmageren tog sammen med en kollega initiativ til valg af en ekstra tillidsrepræsentant, ligesom plastmageren engagerede sig i den praktiske forberedelse til og afvikling af valget. Plastmageren var ikke selv på valg.

Få timer efter at den nyvalgte tillidsrepræsentant orienterede virksomhedens ledelse om, at vedkommende var blevet valgt som tillidsrepræsentant, blev både plastmageren og den netop valgte tillidsrepræsentant opsagt som følge af arbejdsmangel.

Opsigelserne blev overbragt med bud, og de to medarbejdere blev samtidig fritstillet. Plastmagerens fagforening indledte en sag under henvisning til, at opsigelsen alene var begrundet i medarbejderens rolle i forbindelse med gennemførelsen af valget af tillidsrepræsentanten.

Virksomheden mente ikke, at plastmageren kunne anses for at være beskyttet som følge af sin faglige aktivitet, når han alene havde medvirket til at arrangere valget af tillidsrepræsentanten. Herudover anførte virksomheden, at beslutningen om at opsige og fritstille plastmageren som følge af arbejdsmangel blev truffet på et ledelsesmøde, der blev afholdt, før ledelsen fik kendskab til valget af tillidsrepræsentanten.

Plastmageren fik medhold
Arbejdsretten fandt, at den nære tidsmæssige sammenhæng mellem, at virksomhedens ledelse fik meddelelse om valget af tillidsrepræsentanten og opsigelserne af plastmageren og tillidsrepræsentanten, skabte en stærk formodning for, at årsagen til opsigelsen var plastmagerens medvirken ved valget af tillidsrepræsentanten. I den forbindelse tillagde Arbejdsretten det også betydning, at fremgangsmåden ved opsigelserne ikke var sædvanlig i virksomheden,

Arbejdsretten bemærkede, at arbejdsgiveren ikke havde fremlagt nogen form for dokumentation, der kunne underbygge forklaringerne om, at der var arbejdsmangel i virksomheden, eller at afskedigelsen af plastmageren blev besluttet på et ledermøde forud for valget af tillidsrepræsentanten.

Arbejdsretten fandt på denne baggrund, at afskedigelsen af plastmageren var begrundet i, at han havde medvirket ved valget af tillidsrepræsentanten, og at afskedigelsen derfor udgjorde en organisationsfjendtlig handling. Arbejdsgiveren blev derfor idømt en bod på 100.000 kr.

Norrbom Vinding bemærker

  • at afgørelsen fra Arbejdsretten illustrerer, at det også kan være udtryk for en organisationsfjendtlig handling at opsige en medarbejder, der ikke er tillidsrepræsentant, men

  • at sagens konkrete udfald må ses i lyset af det nære tidsmæssige sammenfald mellem meddelelsen om valget og opsigelserne samt arbejdsgivers manglende dokumentation

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.