U

Knowledge

News

Practice areas

People

Events

About us

Careers

29.11.2021 | Employment law

Written by

Yvonne Frederiksen
Partner LLM

Den tid på året …

En handicaphjælpers julefrokostulykke var ikke en arbejdsskade.

En arbejdsskade i arbejdsskadesikringslovens forstand er en skade, der opstår som en følge af arbejdet eller de forhold, det er foregået under. Men hvad gælder, når skaden sker til en julefrokost? I denne sag skulle Vestre Landsret tage stilling til, om en ulykke under en julefrokost var en arbejdsskade. Tvisten gik navnlig på, hvem der var arbejdsgiver for den tilskadekomne. Sagen var anlagt af medarbejderen mod Ankestyrelsen, der – på samme måde som Arbejdsmarkedets Erhvervssikring – havde afvist at anerkende arbejdsskaden.

En handicaphjælper faldt og slog hovedet under en julefrokost. Julefrokosten var arrangeret af borgeren med et handicap for alle handicaphjælperne ansat af den pågældende, og han havde betalt for bowling, mad og nogle af drikkevarerne.

Handicaphjælperen var ansat af borgeren med et handicap, der var bevilget borgerstyret personlig assistance (BPA). Lidt over en måned før julefrokosten havde borgeren med handicap imidlertid valgt, at det kommunale BPA-tilskud skulle overføres til en privat virksomhed, der som modydelse varetog arbejdsgiveropgaven. Handicaphjælperen indgik derfor en ny ansættelseskontrakt med den private virksomhed og fortsatte sin beskæftigelse som hidtil. Den private virksomhed var ikke på nogen måde involveret i planlægningen eller afholdelsen af julefrokosten.

Handicaphjælperen argumenterede for, at borgeren med et handicap fortsat var hendes arbejdsgiver i arbejdsskadesikringslovens forstand, og at julefrokosten var i hans interesse, fordi det var væsentligt for at fremme samarbejdet. Ulykken var derfor en arbejdsskade.

I den forbindelse gjorde handicaphjælperen bl.a. gældende, at borgeren med et handicap havde ansat hende og fungerede som arbejdsleder for hende, ligesom det også var ham, man skulle melde sig syg til. I forhold til den private virksomhed forklarede hun, at virksomheden alene havde fået outsourcet administrative opgaver, at hun aldrig havde mødt personer fra virksomheden, og at den eneste kontakt, hun havde med virksomheden, var ved modtagelsen af lønsedler.

Landsretten fandt imidlertid på baggrund af ansættelseskontrakten, at handicaphjælperen på skadestidspunktet var ansat af den private virksomhed og ikke af borgeren med et handicap. Da handicaphjælperen ikke havde været på arbejde til julefrokosten, og da den private virksomhed hverken havde været involveret i planlægningen eller finansieringen af julefrokosten, var landsretten derfor enig med Ankestyrelsen i, at der ikke var tale om en arbejdsskade.

Norrbom Vinding bemærker

  • at en ulykke under en julefrokost efter omstændighederne kan udgøre en arbejdsskade i arbejdsskadesikringslovens forstand, men at det vil være en forudsætning, at julefrokosten kan siges at udgøre en del af arbejdet eller de forhold, den er foregået under. Den betingelse vil som udgangspunkt ikke være opfyldt, hvis arbejdsgiveren ikke er involveret i planlægningen eller finansieringen af julefrokosten.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.