U

Knowledge

News

Practice areas

People

Events

About us

Careers

Written by

Sara Baldus
Senior Associate

Bordet fangede – til sidst

En kundeklausul efter funktionærloven kunne opretholdes i en ny ansættelseskontrakt, selvom ansættelsesklausulloven var trådt i kraft. Bordet fangede dog, da medarbejderen i forbindelse med opsigelsen modtog og skrev under på en klausul på andre vilkår.

Med ansættelsesklausulen fra 2016 opstod spørgsmålet om, hvad der skulle gælde for allerede aftalte klausuler. Svaret fra lovgiver var, at de fortsat kunne opretholdes og ville være reguleret af de hidtidige regler. Men hvad gælder, hvis medarbejderen med en sådan ”gammel” klausul har fået en ny ansættelseskontrakt efter 2016, fx på grund af stillingsskifte hos samme arbejdsgiver? Kan den gamle klausul stadig opretholdes, eller skal ansættelsesklausulloven følges? Det var et af spørgsmålene i denne sag for Østre Landsret.

Landsretten skulle bl.a. tage stilling til, om en kundeklausul, som oprindelig blev aftalt efter funktionærlovens regler i 2014, var blevet omfattet af ansættelsesklausullovens regler, da medarbejderen blev forfremmet, efter at ansættelsesklausulloven var trådt i kraft. Han fik en ny ansættelsesaftale, hvoraf det fremgik, at den hidtil gældende kundeklausul fortsat var gældende.

I december 2018 sagde medarbejderen op, og kort før fratrædelsen modtog han et brev fra virksomheden med bekræftelse på opsigelsen. Vedlagt var en kundeklausul, der fulgte ansættelsesklausullovens regler, herunder reglerne om minimumskompensation. Begge dele skulle underskrives af medarbejderen. Parterne havde derefter drøftelser om, hvilke kunder der var omfattet af kundeklausulen. Selve kundeklausulens ordlyd blev derimod ikke drøftet.

Kort efter fratrædelsen rykkede medarbejderen for betaling af kompensation, og virksomheden bekræftede, at kompensationen var på vej. Først 2 uger efter fratrædelsen fandt virksomheden ud af, at der ved en fejl var fremsendt en forkert kundeklausul. Virksomheden afviste herefter at betale kompensation og begrundede dette med, at det rettelig var den tidligere klausul (omfattet af funktionærlovens mere lempeligere regler), der var gældende.

Et spørgsmål om kompensation
Det var medarbejderen uenig i, og sagen endte for domstolene. For landsretten henviste han bl.a. til, at den senest underskrevne kundeklausul var bindende, og at klausulen i hans kontrakt i øvrigt også var blevet grebet af ansættelsesklausulloven, da han blev forfremmet. Han krævede derfor at få udbetalt kompensation for kundeklausulen.

Om hvorvidt den gamle klausul fortsat gjaldt trods stillingsskiftet i 2016, fandt landsretten, at fordi parterne efter ordlyden af den nye ansættelsesaftale ikke havde haft til hensigt at ændre i den allerede aftalte kundeklausul, og fordi forfremmelsen ikke i sig selv medførte væsentlige ændringer i den aftalte kundeklausul, kunne den gyldigt videreføres, selvom dette skete efter ansættelsesklausullovens ikrafttrædelse. Den var derfor ikke automatisk blevet omfattet af ansættelsesklausullovens regler.

Virksomhedens senere fremsendelse af den forkerte kundeklausul, som fulgte ansættelsesklausullovens regler, udgjorde efter omstændighederne en såkaldt bindende viljeserklæring efter aftaleretlige regler. Landsretten lagde til grund, at medarbejderen var i god tro, og at han havde indrettet sig efter den fremsendte klausul, inden virksomheden oplyste, at der var sket en fejl. Denne kundeklausul var derfor bindende, og medarbejderen havde krav på kompensation efter ansættelsesklausullovens regler.

Norrbom Vinding bemærker

  • at Østre Landsret med dommen fastslår, at kundeklausuler aftalt efter de tidligere regler i funktionærloven kan opretholdes og videreføres, selvom medarbejderen måtte have indgået en ny ansættelseskontrakt med arbejdsgiveren, efter ansættelsesklausulloven trådte i kraft, såfremt kundeklausulens ordlyd og indhold ikke ændres,

  • at dommens resultat er på linje med en dom fra Østre Landsret fra 2014, der på tilsvarende vis fandt, at konkurrenceklausuler aftalt i 1997 kunne opretholdes uændret, selvom medarbejderne havde fået ny ansættelseskontrakt som følge af en virksomhedsoverdragelse, efter at reglerne for konkurrenceklausuler var blevet ændret i 1999, og

  • at det i sidste ende var en konkret vurdering efter aftaleretlige regler, der førte til, at den kundeklausul, som medarbejderen underskrev i forbindelse med opsigelsen, fik bindende virkning.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.