U

Knowledge

News

Practice areas

People

Events

About us

Careers

27.04.2021 | Employment law

Written by

Yvonne Frederiksen
Partner LLM

Ændring af arbejdsskade­sikringsloven vedtaget

Folketinget har vedtaget en ændring af arbejdsskadesikringsloven, som bl.a. skal ensrette reglerne om anmeldelse af arbejdsskader efter denne lov og arbejdsmiljøloven.

Hvis der sker en arbejdsulykke, kan arbejdsgiver have pligt til at anmelde denne både efter arbejdsskadesikringsloven og arbejdsmiljøloven. Hidtil har kriterierne i de to love for, hvornår en arbejdsulykke skulle anmeldes, været forskellige, ligesom fristerne for anmeldelse har været forskellige. Når de nye anmeldelseskriterier i den nu vedtagne lov træder i kraft den 1. juli 2022, vil anmeldelseskriterierne blive ensrettet, og det samme forventes at komme til at gælde for fristerne for anmeldelse.

Efter de gældende regler i arbejdsskadesikringsloven skal en arbejdsulykke anmeldes i systemet EASY senest 9 dage efter tilskadekomstdagen, hvis arbejdsulykken må antages at kunne begrunde et krav på ydelser efter loven som fx betaling af udgifter til behandling og medicin, godtgørelse for varigt mén eller erstatning for erhvervsevnetab til skadelidte.

Arbejdsulykken skal herudover under alle omstændigheder anmeldes senest 5 uger efter tilskadekomstdagen, hvis skadelidte ikke har genoptaget arbejdet fuldt ud på dette tidspunkt.

Efter de gældende regler i arbejdsmiljøloven skal en arbejdsulykke dog anmeldes senest 9 dage efter første fraværsdag, såfremt ulykken medfører fravær ud over tilskadekomstdagen.

Fra den 1. juli 2022 vil arbejdsskadesikringslovens anmeldelseskriterier og -frister blive ændret, så fristen for anmeldelse bliver senest 14 dage efter første fraværsdag, hvis der er fravær ud over tilskadekomstdagen, og senest 14 dage efter tilskadekomstdagen, hvis ulykken må antages at kunne begrunde krav efter loven. Arbejdsmiljølovens anmeldelsesfrist vil forventeligt også blive ændret til 14 dage som led i ensretningen.

Det fremgår af forarbejderne til loven, at der vil blive udstedt en bekendtgørelse, hvori anmeldelseskriterier og -frister efter begge love vil blive samlet.

Norrbom Vinding bemærker

  • at det med de nye og ensrettede regler for anmeldelse af arbejdsskader vil blive mere overskueligt for arbejdsgivere at håndtere anmeldelse af arbejdsulykker, herunder særligt i forhold til at foretage vurderingen af, hvilke frister der gælder for anmeldelse.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.