Vordende far skulle arbejde på attituden

Det var ikke i strid med ligebehandlingsloven, at en medarbejder blev opsagt kort tid inden, han skulle være far.

nvi_portraetter_done_014_web.jpg

Det følger af ligebehandlingsloven, at en arbejdsgiver ikke må forskelsbehandle en medarbejder på grund af graviditet eller barsel. Hvis en opsigelse finder sted under graviditet, er det arbejdsgiveren, der skal bevise, at opsigelsen ikke er begrundet i dette forhold. Dette gælder, uanset om der er tale om opsigelse af en vordende mor eller en vordende far.

Sagen handlede om en mandlig medarbejder, der var ansat i en mindre virksomhed. I juni 2017 indskærpede medarbejderens leder over for medarbejderen, at hans arbejdsindsats, attitude, energi og passion i forhold til arbejdet skulle forbedres.

Nogle måneder efter mødet oplyste medarbejderen, at hans kæreste var gravid.

I januar 2018 – 2 måneder før medarbejderens kærestes termin – vurderede lederen, at medarbejderen ikke havde forbedret sin indsats i tilstrækkelig grad. Lederen oplyste derfor medarbejderen om, at ansættelsen skulle ophøre, og udleverede i den forbindelse et udkast til en fratrædelsesaftale. Denne ønskede medarbejderen ikke at skrive under på, og medarbejderen blev derfor opsagt.

Opsigelse på grund af kærestens graviditet?
Medarbejderen fremsatte efter opsigelsen krav om godtgørelse efter ligebehandlingsloven, fordi han mente, at opsigelsen var begrundet i hans kærestes graviditet og hans kommende fravær i den forbindelse.

Arbejdsgiveren gjorde heroverfor gældende, at afskedigelsen udelukkende skyldtes medarbejderens mangelfulde indsats, som var blevet påtalt over for ham et halvt år før opsigelsen. Arbejdsgiveren bemærkede herudover, at medarbejderen på opsigelsestidspunktet ikke havde fremsat ønske om afholdelse af orlov i forbindelse med fødslen.

Ligebehandlingsnævnet fandt, at arbejdsgiveren havde løftet bevisbyrden for, at opsigelsen ikke var begrundet i medarbejderens kærestes graviditet. Nævnet lagde vægt på, at medarbejderens kærestes graviditet ikke var blevet nævnt i forløbet, og at medarbejderen ikke havde fremsat ønske om afholdelse af fædre og/eller forældreorlov forud for opsigelsen.

Arbejdsgiveren blev derfor frifundet.

Norrbom Vinding bemærker

  • at afgørelsen illustrerer, at det ikke er i strid med ligebehandlingsloven at afskedige en vordende far, når afskedigelsen ikke er helt eller delvist begrundet i graviditeten, og arbejdsgiveren kan løfte bevisbyrden for dette, og
  • at det forhold, at man bliver afskediget ganske kort tid før, man skal være forælder, ikke nødvendigvis indebærer, at arbejdsgiveren ikke kan at løfte bevisbyrden for, at opsigelsen ikke var begrundet i graviditeten.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet