Virksomhed fredet af lokal overenskomst

Overenskomst indgået af 3F Kolding forhindrede 3F (forbundet) i at varsle konflikt.

nvi_portraetter_done_024_web.jpg

Det følger af almindelige arbejdsretlige principper, at en overenskomsts parter som altovervejende udgangspunkt er underlagt fredspligt, så længe overenskomsten er gældende. Men er der også fredspligt, hvis overenskomsten er indgået af en lokal fagforening uden om landsforbundet? Og gælder fredspligten med det samme, hvis overenskomsten først træder i kraft ude i fremtiden? Det var blandt temaerne i denne arbejdsretssag.

Sagen vedrørte en lager- og logistikvirksomhed, som i juli 2018 indgik en overenskomst med 3F Kolding, efter at 3F Kolding havde truet med konflikt. For at sikre at virksomheden kunne indrette sig efter den nye overenskomst, blev parterne enige om en række vilkår, der var gunstige for virksomheden, herunder at overenskomsten først skulle gælde fra 1. marts 2020.

3F (forbundet) blev efterfølgende opmærksom på den lokale overenskomst, og 3F var ikke imponeret over 3F Koldings arbejde. 3F mente, at virksomheden var sluppet for billigt. Dette meddelte 3F virksomheden, og meddelelsen blev fulgt op af et konfliktvarsel i august 2018. Hvis ikke virksomheden ville indgå en ny overenskomst, kunne den se frem til en konflikt.

Virksomheden mente, at 3F’s fremgangsmåde var lige frisk nok, og indbragte derfor konfliktvarslet for Arbejdsretten. Her anførte virksomheden, at 3F’s konfliktvarsel måtte være ulovligt.

Ulovligt konfliktvarsel
I Arbejdsretten fastholdt 3F, at konfliktvarslet var lovligt. Til støtte for sit synspunkt anførte 3F bl.a., at 3F Kolding ikke havde haft kompetence til at indgå overenskomsten. Der stod nemlig i 3F’s ”forbundslove” – som 3F Kolding var bundet af – at 3F skulle inddrages i forbindelse med indgåelse af lokale overenskomster. 3F Kolding havde imidlertid ikke inddraget 3F, og derfor mente 3F, at overenskomsten var ugyldig.

3F fremhævede også, at den lokale overenskomst først trådte i kraft i marts 2020. Selv hvis overenskomsten måtte være gyldig, mente 3F derfor ikke, at den lokale overenskomst i forhold til spørgsmålet om konflikt kunne have betydning før i 2020.

Arbejdsretten var imidlertid ikke enig med 3F. Arbejdsretten var for så vidt enig i, at 3F Kolding – i henhold til 3F’s forbundslove – ikke havde haft ret til at indgå den lokale overenskomst på egen hånd. Ud fra en almindelige aftaleretlig vurdering fandt Arbejdsretten imidlertid, at 3F Kolding fremstod legitimeret til at indgå overenskomster med lokale virksomheder på 3F’s vegne.

Arbejdsretten købte heller ikke 3F’s synspunkt om, at 3F først var underlagt fredspligt i 2020. Arbejdsretten lagde bl.a. vægt på, at den lokale overenskomst var indgået i lyset af 3F Koldings trussel om konflikt. Det måtte derfor være en implicit forudsætning, at der med indgåelsen af overenskomsten også blev skabt fredspligt mellem parterne. 3F’s konfliktvarsel var derfor ulovligt.

Norrbom Vinding bemærker

  • at sagen viser, at lokale fagforeninger som udgangspunkt fremstår legitimerede til at indgå overenskomster på vegne af deres respektive forbund, og
  • at de lokale fagforeninger derfor må tage forbehold for forbundets godkendelse, hvis de (eller forbundet) efterfølgende vil påberåbe sig godkendelsen som en gyldighedsbetingelse.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet