Væsentligt – og ikke væsentligt

Det var berettiget at afskedige en bioanalytiker med 13 års anciennitet, der havde været helt eller delvist sygemeldt i en længere periode. Årsag(erne) til sygefraværet var uden betydning.

Norrbom_Sara_127-Ny-web[1].jpg

Vurderingen af, om en medarbejder sagligt kan opsiges på grund af langvarigt sygefravær, er altid konkret begrundet i omstændighederne, fx udfordringerne for arbejdspladsen, varigheden og udsigten til, hvornår medarbejderen kan vende tilbage. Men kan det også have betydning, at sygefraværet skyldes flere forskellige årsager? Det var spørgsmålet, der skulle afgøres af faglig voldgift i denne sag.

Sagen handlede om en bioanalytiker, der blev afskediget efter ca. 10 måneders sygefravær. Efter en arbejdsulykke blev hun opereret i maj 2017, hvorefter hun blev fuldtidssygemeldt. Et par måneder efter begyndte hun at arbejde på deltid med skånefunktioner med henblik på at skulle arbejde fuld tid efter en periode.

I december 2017 – inden hun havde genoptaget arbejdet på fuld tid – blev bioanalytikeren opereret for lungekræft og blev på ny fuldtidssygemeldt. I foråret 2018 blev der afholdt flere samtaler, og det blev aftalt, at hun som udgangspunkt skulle genoptage arbejdet i maj 2018.

Med den prognose – samt udsigten til et efterfølgende forløb med delvist sygefravær – besluttede arbejdsgiveren at afskedige bioanalytikeren, da hendes langvarige sygefravær var en stor belastning for arbejdspladsen og de øvrige medarbejdere.

Bioanalytikeren og hendes faglige organisation mente, at afskedigelsen var usaglig. Hun havde mere end 13 års anciennitet, og der var udsigt til, at hun kunne genoptage arbejdet på normale vilkår. Den faglige organisation mente derudover, at det skulle indgå i vurderingen til bioanalytikerens fordel, at der var tale om to adskilte årsager til sygefraværet, der var opstået i forlængelse af hinanden, og at den ene havde været en arbejdsulykke.

Et uafbrudt sygefraværsforløb
Sagen endte i en faglig voldgift, hvor arbejdsgiveren blev frifundet.

Opmanden fandt, at bioanalytikerens sygefravær havde været langvarigt uden raskmelding og måtte forventes at ville fortsætte i en længere periode.

Der skulle ikke lægges særlig vægt på, at der var to forskellige årsager til fraværet, eller at den ene fraværsårsag var en arbejdsulykke, da arbejdspladsen havde foretaget passende foranstaltninger efter ulykken med henblik på, at bioanalytikeren kunne genoptage arbejdet.

Bioanalytikerens samlede sygefravær sammenholdt med belastningen for arbejdspladsen – og at vikardækning ikke var mulig – resulterede samlet set i, at opsigelsen havde været saglig.

Norrbom Vinding bemærker

  • at kendelsen illustrerer, at der ved vurderingen af, om en opsigelse begrundet i sygefravær er saglig, skal ses på de samlede omstændigheder omkring medarbejderens fravær og betydningen heraf for arbejdsgiverens virksomhed, men
  • at de bagvedliggende årsager til sygefraværet – herunder om der er tale om en eller flere sygdomsforløb, eller om der er tale om arbejdsskader – ikke nødvendigvis er forhold, der skal inddrages i en saglighedsvurdering.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet