Udvidelse af positivlisten og skærpet bødestraf for brug af illegal arbejdskraft – lovforslag vedtaget

Fra den 1. juli 2020 bliver positivlisten udvidet til også at omfatte stillinger på faglært niveau. Samtidig skærpes bødestraffen for forsætlig eller groft uagtsom brug af illegal arbejdskraft.

Norrbom_Christian_10-NY-WEB[1].jpg

Positivlisten er en ordning, hvor man kan få opholdstilladelse, hvis man har fået tilbudt ansættelse inden for et fagområde, hvor der er mangel på kvalificeret arbejdskraft. Samtidig er det et krav, at ansøgeren har en relevant uddannelse for stillingen (minimum bachelorniveau).

I forbindelse med finanslovsforhandlingerne indgik regeringen og en række andre partier en aftale om, at den gældende positivliste skal udvides til at omfatte stillinger på faglært niveau på områder, hvor der er mangel på arbejdskraft.

Dette blev udmøntet i et lovforslag, der nu er vedtaget. Det betyder, at der fra den 1. juli 2020 kan meddeles opholdstilladelse til en udlænding efter ansøgning, hvis følgende betingelser er opfyldt:

  • Udlændingen har indgået aftale eller har fået tilbud om ansættelse hos en arbejdsgiver på ”sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår”
  • Den pågældende arbejdsgiver er omfattet af det praktikpladsafhængige AUB-bidrag og har opfyldt sin måluddannelsesratio i det seneste bidragsår
  • Ansættelsen vedrører en stilling på minimum faglært niveau, hvor der er mangel på arbejdskraft

Med indførelsen af kravet om, at arbejdsgiveren skal have opfyldt sin måluddannelsesratio i det seneste bidragsår, sikres det ifølge forarbejderne, at det kun er arbejdsgivere, der lever op til deres ”samfundsmæssige pligter til at uddanne elever”, der får adgang til at benytte sig af den udvidede positivliste.

I forbindelse med vedtagelsen af lovforslaget har Udlændinge- og Integrationsministeriet udarbejdet en oversigt over de arbejdsfunktioner, som kan blive omfattet af den udvidede positivliste, såfremt der er mangel på arbejdskraft på faglært niveau. Oversigten er vedlagt som bilag 1 til den vedtagne lov og omfatter blandt andet laborantarbejde, regnskabsarbejde og frisørarbejde.

Det er herudover blevet vedtaget, at bødestraffen i tilfælde af virksomheders brug af illegal arbejdskraft skærpes med virkning fra den 1. juli 2020. Bødeniveauet fordobles således i den situation, hvor en virksomhed forsætligt har ansat udenlandsk arbejdskraft uden ret til at arbejde i Danmark, og/eller hvor der ved ansættelsen er opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet