Uddan dig eller ud!

Arbejdsretten har afgjort, at et krav om pligtmæssig uddannelse hverken var i strid med den pågældende overenskomst eller var udtryk for misbrug af ledelsesretten.

nvi_portraetter_done_046_web.jpg

Efter de fleste hovedaftaler følger almindelige forpligtelser om, at overenskomsterne skal respekteres, og at der ikke må ske misbrug af ledelsesretten. I denne sag skulle Arbejdsretten afgøre, om en regions krav om pligtmæssig uddannelse af portører dels var i strid med portøroverenskomsten, dels om det var misbrug af ledelsesretten.

I sagen havde regionen besluttet et nyt koncept, der bl.a. betød, at regionens portører skulle lade sig uddanne til serviceassistenter. Beslutningen var truffet ved regionens budgetaftale for 2013. Efter endt uddannelse til serviceassistenter ville de pågældende medarbejdere gå fra at være omfattet af portøroverenskomsten til at være omfattet af overenskomsten for erhvervsuddannede serviceassistenter mv.

Regionen havde først søgt at formå portørerne til at deltage ad frivillighedens vej. Da dette ikke lod sig gøre i fuldt omfang, blev et antal portører individuelt varslet om, at de skulle påbegynde uddannelsen til serviceassistenter. Blev dette ikke accepteret, ville regionen afskedige de pågældende.

Medarbejdernes faglige organisation, FOA, mente, at regionens fremfærd dels var i strid med en loyalitetsforpligtelse i aftaleforholdet efter portøroverenskomsten, fordi overenskomsten stort set blev tømt for medarbejdere ved implementeringen af konceptet, dels at fremfærden var i strid med ledelsesretten, fordi regionen tvang medarbejderne til at tage en uddannelse, uden at medarbejderne vidste, hvad der ventede dem bagefter.

Der blev derfor anlagt en sag ved Arbejdsretten.

Processen var i orden
For Arbejdsretten gjorde regionen gældende, at beslutningen om at indføre det nye koncept var truffet på et sagligt grundlag og derfor ikke var i strid med ledelsesretten eller i strid med portøroverenskomsten, hvor det var forudsat, at portører kunne overgå til ansættelse som serviceassistenter.

Arbejdsretten frifandt regionen.

Arbejdsretten fandt, at beslutningen om at overgå til det nye koncept var begrundet i et sagligt hensyn til at sikre en rationel drift.

I relation til den påståede svigtede loyalitetsforpligtelse i aftaleforholdet efter portøroverenskomsten lagde Arbejdsretten bl.a. vægt på, at medarbejderne ville overgå fra én overenskomst, hvor FOA var part, til en anden overenskomst, hvor FOA også var part. At der efter implementeringen af konceptet ikke ville være medarbejdere på sygehusene, der var omfattet af portøroverenskomsten, gjorde ikke nogen forskel.

I relation til det påståede ledelsesmisbrug slog Arbejdsretten fast, at det som udgangspunkt tilkommer arbejdsgiver at fastlægge, hvilke kvalifikationer medarbejderne skal have for at udføre opgaverne. Arbejdsretten fandt, at regionen havde gjort, hvad der med rimelighed kunne kræves for at informere om ændringerne af medarbejdernes ansættelsesforhold efter endt uddannelse. Fremgangsmåden var derfor heller ikke i strid med ledelsesretten.

Norrbom Vinding bemærker

  • at afgørelsen viser, at en offentlig arbejdsgiver kan stille krav om pligtmæssig efteruddannelse af sine medarbejdere, hvis der ligger en sagligt begrundet beslutning bag dette, og
  • at dette ikke er strid med en loyalitetspligt i overenskomstforholdet, selvom beslutningen vil få som konsekvens, at et stort antal medarbejdere overgår fra en overenskomst til en anden.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet