(Ud)flytning af arbejdsplads – er det væsentlig vilkårsændring

Vestre Landsret har afgjort, at der ikke var retlig interesse i at få prøvet, om en udflytning af et statsligt arbejdssted skulle sidestilles med en opsigelse.

nvi_portraetter_done_046_web.jpg

Hvis et ansættelsesforhold er omfattet af et overenskomstforhold, vil ansættelsesretlige tvister mellem arbejdsgiveren og medarbejderen oftest skulle afgøres i en faglig voldgift eller et afskedigelsesnævn. 

Sagen drejede sig om en medarbejder på en statslig institution, som i forbindelse med den statslige udflytningsplan ”Bedre Balance I” skulle have flyttet sit arbejdssted fra Viborg til Hjørring. Det blev medarbejderen orienteret om godt 10½ måned, før flytningen skulle gennemføres. 

Medarbejderen ville ikke acceptere flytningen og mødte ikke op på arbejde, da flytningen var gennemført. Arbejdsgiveren bortviste derfor medarbejderen. 

Medarbejderen iværksatte ikke en sag om bortvisningens berettigelse i faglig voldgift/afskedigelsesnævn, men anlagde en sag ved de ordinære domstole, hvor arbejdsgiveren blev påstået dømt til at anerkende, at flytningen var udtryk for en væsentlig vilkårsændring.

Arbejdsgiveren mente dog ikke, at medarbejderen havde en retlig interesse i at få afgjort en sådan sag ved de ordinære domstole, for medarbejderen ville ikke opnå nogen retlig forskel for sin situation, hvis hun vandt sagen. 

Byretten havde afgjort, at medarbejderen havde en retlig interesse i søgsmålet, og havde også givet medhold i, at der konkret var tale om en væsentlig vilkårsændring. Arbejdsgiveren ankede sagen til landsretten.

Der var ingen konflikt
Vestre Landsret gav arbejdsgiveren medhold i, at sagen skulle afvises. En pådømmelse af sagen ville nemlig ikke føre til en ændret retsstilling mellem medarbejderen og arbejdsgiveren. Og medarbejderen havde heller ikke rejst, eller agtede at rejse, økonomiske krav mod arbejdsgiveren. Der forelå derfor ikke tilstrækkelig retlig interesse for medarbejderen i at få sagen pådømt af de ordinære domstole.

Landsretten bemærkede desuden, at en medarbejder ikke kan omgå en aftalt faglig voldgift i det fagretlige system ved at anlægge et anerkendelsessøgsmål om berettigelsen af arbejdsgiverens beslutning ved de ordinære domstole. I en sådan situation må medarbejderen – når der er aftalt faglig voldgift – bære den standpunktsrisiko, der er ved, at man ikke accepterer arbejdsgiverens beslutning.

Norrbom Vinding bemærker

  • at sagen viser, at det fagretlige system ikke kan omgås ved, at der anlægges en sag ved de ordinære domstole om et spørgsmål, der i realiteten skal afgøres ved faglig voldgift, og
  • at det fortsat ikke er endeligt afklaret, hvilke geografiske ændringer overenskomstansatte medarbejdere skal tåle som led i statens udflytning af arbejdspladser.

Medarbejderen og dennes faglige organisation har søgt om tilladelse hos Procesbevillingsnævnet til at indbringe sagen for Højesteret. Norrbom Vinding følger sagen og vender tilbage, når der er nyt.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet