Tomgang på værkstedet

En afskedigelse af en mekaniker begrundet i arbejdsmangel, der til dels skyldtes COVID-19, var saglig, selvom der kort tid før var blevet omplaceret en mekaniker til arbejdsstedet.

nvi_portraetter_done_045_web.jpg

Det er op til arbejdsgiver – ud fra saglige hensyn – at udvælge, hvem der bedst kan undværes, hvis der ikke er arbejde nok til alle de ansatte. Det gælder som udgangspunkt også i situationer, hvor der kort tid forinden er blevet ansat nye medarbejdere. I denne sag skulle afskedigelsesnævnet tage stilling til, om afskedigelsen af en mekaniker begrundet i arbejdsmangel var saglig.

Sagen handlede om en mekaniker, som havde været ansat på et af en bilforhandlers tre værksteder i ca. 16 år. Mekanikeren havde den næsthøjeste anciennitet på værkstedet.

Fra januar 2020 led alle forhandlerens værksteder af en støt nedgang i omsætningen, og en mekaniker blev derfor afskediget. I marts 2020 blev en anden mekaniker desuden omplaceret til det værksted, som den senere afskedigede mekaniker var tilknyttet, for at varetage arbejdet med et nyt bilmærke.

Den 20. marts 2020 hjemsendte bilforhandleren mekanikeren (som den eneste) i henhold til organisationsaftalen mellem DI og CO-industri vedrørende force majeure og hjemsendelse grundet COVID-19-udbruddet af 17. marts 2020 og force majeure-bestemmelsen i Industriens Overenskomst. Den faglige organisation mente dog ikke, at aftalen berettigede til at hjemsende én enkelt medarbejder, og protesterede derfor over hjemsendelsen. Bilforhandleren trak hjemsendelsen tilbage, og mekanikeren blev i stedet afskediget på grund af arbejdsmangel.

Det var den faglige organisation ikke tilfreds med, og den indbragte derfor sagen for afskedigelsesnævnet, hvor organisationen gjorde gældende, at afskedigelsen var usaglig, og at afgørelsen skulle annulleres, eller at mekanikeren skulle tilkendes en godtgørelse.

Det (forholdsvis) frie skøn ved afskedigelse pga. arbejdsmangel
Opmanden fandt, at afskedigelsen af mekanikeren var saglig. Opmanden lagde til grund, at der havde været en betydelig omsætningsnedgang i bilforhandlerens værksteder i 2020 sammenlignet med samme periode i 2019, samt at denne situation blev forværret pga. coronakrisen og nedlukningen af landet.

Opmanden udtalte, at: ”I en sådan situation, hvor en afskedigelse er sagligt begrundet i en omsætningsnedgang og deraf følgende arbejdsmangel, tilkommer det arbejdsgiveren ud fra saglige hensyn at afgøre, hvem af de ansatte der skal afskediges”, ligesom opmanden fremhævede, at der gælder en formodning for, at arbejdsgiver ud fra sin egen interesse udvælger den medarbejder, som bedst kan undværes i en sådan situation. Bilforhandleren havde ved udvælgelsen bl.a. lagt vægt på de enkelte medarbejderes performance, samarbejdsevner, kvalifikationer og faglige kompetencer, herunder specialistkendskab til bestemte bilmærker.

Opmanden fandt ikke, at der var grundlag for at tilsidesætte forhandlerens skøn over, hvem der bedst kunne undværes. Det ændrede ikke herpå, at mekanikeren havde næsthøjest anciennitet på værkstedet, eller at der kort tid forinden var blevet overflyttet en mekaniker til værkstedet, idet det ikke var bevist, at dette havde forværret arbejdsmanglen.

Norrbom Vinding bemærker

  • at tilkendegivelsen illustrerer, at det tilkommer arbejdsgiver – ud fra saglige hensyn – at udvælge, hvem af de ansatte der bedst kan undværes i en arbejdsmangelssituation, hvilket som udgangspunkt også gælder, selvom der er sket nyansættelser eller omplaceringer til arbejdspladsen kort før afskedigelsen,
  • at der er en formodning for, at arbejdsgivere i arbejdsmangelssituationer på grund af egen interesse udvælger den eller de medarbejdere, som bedst kan undværes, og
  • at det ikke gør nogen forskel, at arbejdsmanglen helt eller delvist skyldes coronakrisen.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet