To graviditeter og en afskedigelse

En medarbejder blev som den eneste afskediget under afholdelse af barselsorlov på ‎grund af manglende arbejdsopgaver. I denne sag skulle Vestre Landsret tage stilling til, ‎om en virksomhed burde have afskediget en anden medarbejder, så der havde været ‎mulighed for omplacering.

nvi_portraetter_done_008_web.jpg

Sagen handlede om en kvindelig IT-ingeniør, som i 2008 blev ansat i en virksomhed, der ‎udviklede rejsesøgemaskiner. IT-ingeniøren blev gravid i 2012 og var efterfølgende på ‎barsel fra april 2013 til marts 2014. Da IT-ingeniøren vendte tilbage til arbejdet, var hun ‎gravid igen. IT-ingeniøren gik derfor endnu en gang på barsel i oktober 2014.‎

Under IT-ingeniørens barselsorlov nr. 1 begyndte virksomheden at opleve et fald i ‎tilgangen af kunder i den afdeling, som IT-ingeniøren var tilknyttet. Da IT-ingeniøren ‎genoptog arbejdet, var der ikke længere opgaver nok. Hun blev derfor tildelt forskellige ‎ad hoc opgaver.‎

Den faldende kundetilgang i IT-ingeniørens afdeling fortsatte, og i marts 2015 blev ‎virksomheden nødsaget til at nedlægge en stilling. Valget faldt på IT-ingeniøren, som på ‎dette tidspunkt var på barsel nr. 2.‎

IT-ingeniøren anlagde sag mod virksomheden. IT-ingeniøren gjorde gældende, at hun var ‎blevet udvalgt til afskedigelse på grund af fraværet i forbindelse med de to graviditeter, ‎og at hun i stedet skulle have været omplaceret.‎

Omplaceringspligt?
Vestre Landsret lagde til grund, at der havde været et driftsmæssigt begrundet behov for ‎at nedlægge stillingen i IT-ingeniørens afdeling, og at IT-ingeniøren efter en samlet ‎vurdering var den medarbejder, der bedst kunne undværes.‎

Landsretten lagde videre til grund, at der ikke består en pligt til positiv særbehandling af ‎gravide medarbejdere, men at spørgsmålet om omplacering kan indgå i bevisvurderingen ‎af, om forbuddet mod ligebehandling er overtrådt.‎

Idet virksomheden havde foretaget en vurdering af alle medarbejdernes kompetencer set ‎i forhold til de tilbageværende opgaver, og idet de andre medarbejdere havde større ‎erfaring og var mere kompetente til at varetage disse opgaver, fandt landsretten, at ‎virksomheden ikke havde haft anledning til at omplacere IT-ingeniøren til en af de øvrige ‎stillinger.‎

Det var herefter Vestre Landsrets samlede vurdering, at virksomheden havde godtgjort, ‎afskedigelsen af IT-ingeniøren ikke var begrundet i hendes barselsorlov, og ‎virksomheden blev derfor frifundet.

Norrbom Vinding bemærker

  • at afgørelsen atter bekræfter, at der i en driftsmæssigt begrundet afskedigelsessituation ‎ikke består en pligt til positiv særbehandling af medarbejdere, der er gravide eller ‎afholder barsels- og forældreorlov,‎
  • at der derfor heller ikke består en udvidet forpligtelse til at omplacere en gravid eller ‎barslende medarbejder, men
  • at spørgsmålet om omplacering efter omstændighederne kan indgå i den samlede ‎bevisvurdering af, om forbuddet mod ligebehandling er overtrådt.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet