Tillidsrepræsentan­tens troværdighed

En faglig voldgiftsret har fastslået, at det var berettiget, at en kommune afskedigede en ‎tillidsrepræsentant som følge af misinformation og mangelfuld opgavevaretagelse.

nvi_portraetter_done_045_web.jpg

Tillidsrepræsentanter kan kun afskediges, hvis der foreligger tvingende grunde hertil. ‎Bevisbyrden for, at disse grunde foreligger, er som udgangspunkt arbejdsgiverens. I ‎denne sag skulle opmanden afgøre, om bevisbyrden var løftet i forhold til en ‎tillidsrepræsentant, der efter kommunens opfattelse havde misinformeret og udført sit ‎arbejde mangelfuldt.‎

Sagen vedrørte en socialrådgiver, som var tillidsrepræsentant, og som kommunen over ‎tid havde haft ledelsesmæssigt fokus på. Kommunen mente, at socialrådgiveren ‎manglede forståelse for grundlæggende sagsbehandlingsprincipper i sociale sager, og ‎at der manglede opfølgning på sagerne. Det fik hun i 2013 en advarsel for. ‎

I foråret 2015 fik kommunen en aktindsigtsanmodning fra en formiddagsavis i en sag ‎vedrørende en 13-årig misbrugsramt pige, som var i socialrådgiverens sagsportefølje.‎
Socialrådgiveren blev bedt om en redegørelse om sagen. Da ledelsen gennemgik ‎redegørelsen, var der flere forhold, der gav anledning til undren, og som fremstod ‎urigtige. Socialrådgiveren blev derfor fritaget for tjeneste, ligesom ledelsen iværksatte en ‎gennemgang af socialrådgiverens sagsportefølje. Det viste sig, at der var flere kritisable ‎forhold, og kommunen iværksatte derfor en afskedigelsesproces.‎

Socialrådgiverens faglige organisation var uenig i afskedigelsesbeslutningen og mente, ‎at der ikke var tale om misinformation, men alene om misforståelser. Derudover lod ‎foreningen forstå, at de konstaterede sagsbehandlingsfejl var petitesser eller slet ikke ‎eksisterende. Desuden mente den faglige organisation, at eventuelle fejl måtte tilskrives ‎arbejdspres og et som følge heraf belastet psykisk arbejdsmiljø. Den advarsel, der var ‎givet i 2013, mente foreningen ikke, at der kunne lægges vægt på, for der var ikke fulgt ‎op på den efterfølgende. ‎

Samlet set mente den faglige organisation således ikke, at de nødvendige tvingende ‎årsager til afskedigelse forelå, og sagen endte derfor i en faglig voldgift.‎

Offentligt ansatte skal tale sandt!‎
Opmanden lagde til grund, at socialrådgiverens redegørelse til ledelsen var både forkert ‎og ufyldestgørende. Da det er en central pligt i den offentlige forvaltning, at der ikke ‎videregives urigtige eller vildledende oplysninger, var det på sin plads, at kommunen ‎havde mistet tilliden til socialrådgiveren – ikke mindst i en situation, hvor pressen bad ‎om aktindsigt, og hvor situationen for den berørte borger var, som den var.‎

Den meddelte advarsel tillagde opmanden tillige vægt – også selvom der ikke formelt ‎havde været gennemført en opfølgende samtale om advarslen i 2014. ‎

Der forelå derfor de fornødne tvingende årsager, og kommunen blev frifundet.

Norrbom Vinding bemærker

  • at afgørelsen viser, at det som offentligt ansat er en grov fejl at give urigtige eller ‎vildledende oplysninger til sin ledelse,‎
  • at pligten til at give korrekte og fyldestgørende oplysninger ikke mindst gælder i sager ‎om svage borgere eller med mediemæssig bevågenhed, og ‎
  • at det ikke er udelukket at tillægge en advarsel betydning, selvom der er gået ‎halvvandet år, efter den blev givet, og selvom der ikke er fulgt op på advarslen på præcis ‎den måde, det blev forudsat, da den blev givet.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet