Tillidsrepræsen­tantens mange skånehensyn

Det var sagligt at afskedige en tillidsrepræsentant med den begrundelse, at det på grund af sygdom var usikkert, hvornår hun kunne vende tilbage på arbejde på normale arbejdsvilkår.

nvi_portraetter_done_014_web.jpg

Tillidsrepræsentanter kan som udgangspunkt ikke afskediges, medmindre der foreligger ”tvingende” årsager til afskedigelsen. Når afskedigelsen er begrundet i tillidsrepræsentantens forhold, herunder sygdom, har tidligere fagretlig praksis dog vist, at tillidsrepræsentanten ikke nødvendigvis er bedre beskyttet mod opsigelse end øvrige medarbejdere.

Sagen handlede om en farmakonom ansat på et apotek, der siden 2013 havde været valgt som tillidsrepræsentant. I løbet af sommeren 2016 blev farmakonomen sygemeldt med stress. Efter nogle måneder vendte hun delvist tilbage på arbejde, men det var ikke alle arbejdsopgaver, hun kunne løse. Hun var blandt andet ikke i stand til at udføre opgaver i skranken – hvilket er en af de primære arbejdsopgaver for en farmakonom - i det sædvanlige omfang og tempo.

Da farmakonomen havde været delvist tilbage på arbejde i 4 måneder, gjorde arbejdsmiljørepræsentanten apotekeren opmærksom på, at de øvrige medarbejdere var stærkt belastede af, farmakonomen ikke kunne indgå fuldt ud i arbejdsopgaverne, når hun var på arbejde, og at kollegerne havde en oplevelse af, at farmakonomen ofte var ukoncentreret og generelt udførte sine arbejdsopgaver ustabilt. Apotekeren havde på dette tidspunkt modtaget en mulighedserklæring, hvoraf det fremgik, at farmakonomen forventedes at ville kunne vende tilbage på normal tid efter yderligere ca. 2 måneder. Det fremgik imidlertid også af mulighedserklæringen, at det herefter ville være hensigtsmæssigt med fortsat iagttagelse af de aftalte skånehensyn, herunder alene udførelse af arbejde i skranken i korte perioder.

Farmakonomen blev herefter afskediget.

Afskedigelse berettiget
Farmakonomen mente ikke, at der var de nødvendige tvingende årsager til at afskedige hende, fordi hun på afskedigelsestidspunktet var tæt på at være tilbage på sit normale timetal. Sagen endte derfor i en faglig voldgift.

Opmanden fastslog indledningsvist, at den beskyttelse mod opsigelse, der i henhold til overenskomsten tilkom farmakonomen som tillidsrepræsentant, ”i hvert fald ikke væsentligt adskiller sig fra andre medarbejderes beskyttelse mod opsigelse i tilfælde af sydom”.

Dernæst lagde opmanden i sin afgørelse til grund, at farmakonomens funktionsnedsættelse under hele hendes delvise tilbagevenden til arbejdet havde været betydelig.

Da det ikke havde været muligt at skønne over, hvor lang tid der ville gå, før farmakonomen kunne vende tilbage på arbejde på normale vilkår, kom opmanden frem til, at apotekeren af hensyn til arbejdets tilrettelæggelse samt til de øvrige medarbejdere og – ikke mindst – af hensyn til patientsikkerheden havde været berettiget til at afskedige farmakonomen.

Norrbom Vinding bemærker

  • at afgørelsen bekræfter, at vurderingen af, om en tillidsrepræsentant kan opsiges på grund af sygdom, ikke væsentligt adskiller sig fra den vurdering, der skal foretages i forhold til øvrige medarbejdere, og
  • at der ved vurderingen af, om der kan ske afskedigelse på grund af sygdom, ikke kun skal lægges vægt på antallet af timer, medarbejderen kan arbejde, men at der (også) kan lægges betydelig vægt på den arbejdsindsats, medarbejderen er i stand til at levere, når medarbejderen er på arbejde.

Norrbom Vinding har bistået arbejdsgiveren under sagen.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet