Tillidsmandens mangelfulde medicinhåndtering

Det var sagligt at opsige en tillidsrepræsentantbeskyttet plejehjemsassistent på grund af manglende omhu og mangelfuld opgavevaretagelse, herunder mangelfuld dokumentation af medicinhåndtering.

nvi_portraetter_done_046_web.jpg

Tillidsrepræsentanter kan ikke afskediges, medmindre der foreligger tvingende årsager. I denne sag skulle opmanden afgøre, om opsigelsen af en plejehjemsassistent, der var suppleant i MED-udvalget i en kommune – og dermed tillagt en tillidsrepræsentantbeskyttelse – var begrundet i tvingende årsager.

Sagen handlede om en plejehjemsassistent, der siden 1999 havde været ansat ved et botilbud for sindslidende borgere. I forbindelse med en ændring af psykiatritilbuddene i 2016 blev alle medarbejdere vurderet i forhold til, hvilken type borgere der matchede bedst med deres kompetencer. Plejehjemsassistenten ønskede at blive på sin nuværende arbejdsplads, selvom der fremover skulle være en anden borgertype med deraf følgende ændringer i kompetencekravene.

Ledelsen afholdt i den forbindelse en forventningssamtale med plejehjemsassistenten, hvor han blev præsenteret for en række udviklingspunkter, han skulle arbejde med for at kunne varetage arbejdet med den nye type borgere på tilfredsstillende vis. Plejehjemsassistenten levede dog ikke op til dette, hvorfor han – efter to forventningssamtaler og en tjenstlig samtale – fik en skriftlig advarsel for mangelfuld opfyldelse af kravene til hans stilling.

Kort tid efter den skriftlige advarsel konstaterede ledelsen, at plejehjemsassistenten havde udleveret medicin til en borger uden at dokumentere, hvor meget samt hvilken slags medicin der var givet, hvilket var en overtrædelse af kommunens retningslinjer for medicinhåndtering. Kommunen iværksatte derfor en afskedigelsesproces.

Manglende omhu og mangelfuld dokumentation
Plejehjemsassistenten gjorde gældende, at afskedigelsen var urimelig, idet han ikke tidligere havde modtaget påtaler i forbindelse med medicinhåndtering. Heroverfor gjorde kommunen gældende, at der – på trods af det lange forløb, herunder den skriftlige advarsel – fortsat ikke var sket en forbedring i plejehjemsassistentens opfyldelse af kravene til stillingen, og at episoden med medicinhåndteringen udgjorde en så graverende fejl, at der var tvingende årsager til at afskedige ham.

Opmanden lagde til grund, at plejehjemsassistentens varetagelse af arbejdet var udtryk for manglende opfyldelse af de faglige mål og krav, der fandt anvendelse for hans stilling. Herudover fandt opmanden, at plejehjemsassistenten i forbindelse med episoden med medicinhåndtering havde udvist manglende omhu og mangelfuld dokumentation, der i værste fald kunne have haft sundhedsskadelige virkninger til følge.

På den baggrund fandt opmanden, at afskedigelsen var tilstrækkeligt begrundet i tvingende årsager og ikke kunne anses for uproportional. Kommunen blev derfor frifundet.

Norrbom Vinding bemærker

  • at afgørelsen viser, at manglende evne til fagligt at leve op til kravene til en stilling kan udgøre en tvingende årsag til afskedigelse.

Norrbom Vinding repræsenterede kommunen under sagen.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet