Sygefravær eller repressalier?

Opsigelsen af en socialpædagog var ikke begrundet i, at hun havde påpeget en leders seksuelle undertoner og fremsat krav om ligebehandling.

Norrbom_Sara_127-Ny-web[1].jpg

Hvis en medarbejder opsiges, fordi vedkommende har fremsat krav om, at chikane eller sexchikane ophører, kan det udløse en godtgørelse efter ligebehandlingsloven. Om det præcist var det, der lå til grund for opsigelsen – og senere bortvisningen – af en socialpædagog, var temaet i denne sag for Vestre Landsret.

Socialpædagogen var ansat på et bosted. Der var samarbejdsproblemer mellem den daglige leder og en del af medarbejdergruppen, og medarbejderne udarbejdede et klageskrift til bestyrelsen, der indeholdt en række kritikpunkter, herunder et enkelt punkt, der beskrev den daglige leders adfærd med seksuelle undertoner. Kort forinden var socialpædagogen og to andre medarbejdere blevet sygemeldt.

Nogle dage senere meddelte bestyrelsen medarbejdergruppen, at lederen havde modtaget en advarsel. Ved en efterfølgende sygefraværssamtale havde socialpædagogen indhentet en lægeerklæring, hvoraf det fremgik, at hun var sygemeldt på ubestemt tid, og hun fortalte samtidig, at der ikke var udsigt til en snarlig tilbagevenden. Kort efter blev socialpædagogen opsagt begrundet i sygefraværet og de driftsmæssige udfordringer, det medførte.

Samme dag afleverede socialpædagogen sine nøgler på bostedet, og det kom til en episode med den daglige leder. Efterfølgende blev socialpædagogen bortvist.

Socialpædagogen rejste krav om løn i opsigelsesperioden og godtgørelse efter ligebehandlingsloven. Hun mente, at opsigelsen og bortvisningen var begrundet i, at hun fremsatte krav om ligebehandling i form af, at lederens adfærd med seksuelle undertoner skulle ophøre.

Bostedet henviste til, at opsigelsen var begrundet i sygefravær. Spørgsmål om lederens adfærd og samarbejdsproblemerne var blevet håndteret og havde ikke haft indflydelse på afskedigelsen eller bortvisningen. Sagen endte i byretten og senere i landsretten.

Ikke ligebehandling
Landsretten lagde til grund, at socialpædagogen havde været udsat for en adfærd fra lederens side, som hun havde oplevet som krænkende. Men landsretten vurderede, at eftersom klageskriftet indeholdt en række punkter, hvoraf kun ét handlede om lederens adfærd, sammenholdt med at de sygemeldte medarbejdere udgjorde hovedparten af medarbejderne, der havde kontakt med beboerne, var opsigelsen begrundet i de store driftsmæssige udfordringer, som sygemeldingerne medførte, og ikke i et krav om ligebehandling.

I relation til bortvisningen var der uenighed blandt parter og vidner om, hvad der rent faktisk var foregået. Landsretten fandt det ikke bevist, at socialpædagogens adfærd havde været af en sådan karakter, at det kunne berettige bortvisningen. Socialpædagogen fik derfor tilkendt erstatning for løn i opsigelsesperioden.

Norrbom Vinding bemærker

  • at dommen er et eksempel på, at en arbejdsgiver kan løfte bevisbyrden for, at en opsigelse er begrundet i driftsmæssige hensyn, på trods af at medarbejderen i nær tidsmæssig sammenhæng med opsigelsen har påstået sig udsat for krænkelser.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet