Sygdom som følge af COVID-19 kan anerkendes som arbejdsskade

Beskæftigelsesministeriet har udsendt en vejledning om vurderingen af arbejdsskadesager om sygdom med COVID-19.

nvi_portraetter_done_014_web.jpg

Beskæftigelsesministeriets vejledning gør det klart, at medarbejdere, der bliver ramt af sygdom som følge af COVID-19, kan få sygdommen anerkendt som en arbejdsskade, hvis det kan sandsynliggøres, at den sygdomsramte har været udsat for en konkret smitte i forbindelse med arbejdet eller har været udsat for smitte over en periode i forbindelse med sit arbejde.

Det vil ved vurderingen bl.a. blive tillagt betydning, om medarbejderen udgør en del af de persongrupper, der udsættes for massiv smitterisiko i forbindelse med deres daglige arbejde, fordi arbejdet – som fx i sundheds- og socialsektoren – indebærer direkte kontakt med patienter eller andre borgere. Herudover vil medarbejderens mulighed for at overholde adfærdstiltag og benytte værnemidler kunne inddrages.

Det skal dog bemærkes, at det i vejledningen også beskrives, hvordan det ved henvisning til en konkret hændelse vil kunne sandsynliggøres, at medarbejderen er blevet smittet i forbindelse med sit arbejde. Eksempelvis i situationen, hvor et pizzabud ved levering af pizza til en COVID-19 smittet person i karantæne er blevet hostet eller nyst direkte i ansigtet, eller hvor en politibetjent har haft tæt kontakt med en COVID-19 smittet person, som kastede op.

Vejledningen indeholder bl.a. information om:

  • Hvornår sygdom med COVID-19 kan anses for at udgøre en erhvervssygdom
  • Hvornår sygdom med COVID-19 kan anses for at udgøre en arbejdsulykke
  • Momenter, der skal inddrages ved vurderingen af retten til erstatning
  • Anmeldelsespligt for læger og tandlæger
  • Arbejdsgivers anmeldelsespligt

Arbejdsgiveren skal foretage anmeldelse, såfremt en medarbejder er blevet syg med COVID-19, og der er mistanke om, at medarbejderen kan være blevet smittet ved en konkret hændelse eller ved kortvarig udsættelse for smitte i op til 5 dage i forbindelse med arbejdet. Der vil være pligt til anmeldelse, hvis det forventes, at medarbejderen vil have krav på ydelser efter arbejdsskadesikringsloven, eksempelvis behandlingsudgifter eller godtgørelse for varigt mén, eller hvis medarbejderen har været helt eller delvist sygemeldt i mere end 5 uger. 

Er medarbejderen derimod blevet smittet, uden at det er muligt at henføre dette til en konkret hændelse/kortvarig udsættelse for smitte i forbindelse med arbejdet, vil det derimod være op til medarbejderens læge at vurdere, om der er grundlag for at foretage anmeldelse af en erhvervsbetinget sygdom.

De nærmere betingelser for anerkendelse fremgår af vejledningen, der kan findes her

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet