Syg i weekenden?

Weekender og helligdage kan stadig tælle med ved beregningen af, hvornår en medarbejdere har været syg i 120 dage i henhold til ”120-dagesreglen”.

nvi_portraetter_done_024_web.jpg

Ifølge funktionærloven kan en arbejdsgiver og en funktionær indgå en aftale om, at arbejdsgiveren kan opsige funktionæren med et kortere opsigelsesvarsel, hvis funktionæren har været syg i 120 dage inden for 12 måneder. Men tæller arbejdsfri dage, såsom weekender og helligdage, med i beregningen af de 120 dage? Det skulle Sø- og Handelsretten tage stilling til i denne sag.

Sagen vedrørte en salgsassistent i et supermarked, som blev opsagt med forkortet varsel, efter at hun havde været syg i 125 dage. Ved beregningen af antallet af sygedage, havde supermarkedet ikke alene medregnet de arbejdsdage, hvor medarbejderen havde været fraværende. Supermarkedet havde også medregnet arbejdsfri dage, såsom weekender og helligdage, hvis medarbejderen havde været syg både før og efter de arbejdsfri dage.

Supermarkedets måde at regne på var helt i overensstemmelse med retspraksis, sådan som den har udviklet sig siden 1950’erne. Medarbejderen og hendes fagforening, HK, mente imidlertid, at det var på tide at få gjort op med den regnemetode. Det var nemlig HK’s opfattelse, at man skulle se bort fra de arbejdsfri dage, og dermed blev medarbejderens sygefravær ifølge HK kun 82 dage.

Da HK således mente, at supermarkedet havde regnet forkert og dermed havde givet medarbejderen et for kort opsigelsesvarsel, anlagde HK og medarbejderen sag imod supermarkedet. Her krævede de, at medarbejderen fik løn svarende til det fulde opsigelsesvarsel.

Fridagene tæller stadig med
Sagen endte i Sø- og Handelsretten. Her anførte HK særligt, at tiden var løbet fra den hidtidige retspraksis. HK støttede primært sit synspunkt på, at Højesteret i en dom fra november 2017 (omtalt her) afgjorde, at arbejdsfri dage ikke skulle tælle med, hvis en medarbejder var deltidssygemeldt. Det var HK’s opfattelse, at man så heller ikke kunne tælle dagene med, hvis medarbejderen var helt syg.

Sø- og Handelsretten købte imidlertid ikke HK’s argumenter. Sø- og Handelsretten fremhævede bl.a., at supermarkedet havde fulgt en langvarig retspraksis på funktionærområdet, der gik tilbage til 1950’erne. Funktionærloven var blevet fornyet flere gange siden 1950’erne, men 120-dagesreglen var ikke blevet ændret.

Hertil kom, at det ikke fremgik af Højesterets afgørelse fra november 2017, at Højesteret med afgørelsen ønskede at foretage generelle ændringer i retstilstanden. Supermarkedet blev derfor frifundet.

Norrbom Vinding bemærker

  • at dommen blev afsagt samtidig med to andre domme i lignende sager, der fik samme udfald, og
  • at Sø- og Handelsretten med dommene i de tre sager blot viderefører den hidtidige retstilstand, hvorfor dommene for så vidt ikke bidrager med nyt.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet